Hlas univerzít

Predstavitelia Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl a Klubu dekanov jednomyseľne odmietli predložený návrh novely zákona o vysokých školách. Slovenské vysoké školy dnes viac ako predtým potrebujú svoju nezávislosť a dôveru spoločnosti.

Predstavitelia reprezentácií  podporujú zodpovedné reformy, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality vysokoškolského vzdelávania, vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, zlepšeniu riadenia vysokých škôl začlenením manažérskych princípov pri zachovaní akademickej samosprávy. V predloženom návrhu novelizácie zákona o vysokých školách  je viacero ustanovení, ktoré sú v rozpore so zachovaním samosprávneho riadenia a autonómie vysokých škôl. Princíp legislatívnej deregulácie vnútorných mechanizmov vysokých škôl má byť základným stavebným kameňom akejkoľvek budúcej právnej úpravy, ktorá bude rešpektovať samosprávne  riadenie a autonómiu.

Skutočné kľúčové problémy slovenského vysokého školstva sú: (i) dlhodobé podfinancovanie vysokých škôl, vysokoškolského vzdelávania, ale aj výskumu a vývoja, (ii) neuspokojivý technický i estetický stav vysokoškolskej infraštruktúry vrátane objektov pre vzdelávanie, výskum či pre potreby študentov, nevyhovujúce servisné zázemie pre služby študentom a zamestnancom, (iii) masívny odchod mladých ľudí za štúdiom do zahraničia.

Rudolf Kropil, prezident SRK hovorí: „Podstatu reformy vysokého školstva vidím vo zvyšovaní kvality vzdelávania prostredníctvom akreditačných štandardov a masívnejším zavadzaním európskych a svetových vedeckých poznatkov do výučby, ako aj zavádzaním vlastných výstupov vedy a inovácií pedagogických pracovníkov, ktorí predstavujú personálne zabezpečenie profilu študijných programov. Toto však nie je možné bez navýšenia finančných prostriedkov do vysokého školstva. Len takto je možné zastaviť odchod mladých ľudí zo Slovenska. Vysoké školstvo by mala byť aj premiérska téma.“

Dnes už poznáme návrh budúcoročného rozpočtu, ktorý bude pre verejné vysoké školy nižší o viac ako 27 mil. eur a ktorý nasleduje po minuloročnom poklese o 18 mil. eur. Takýto prístup  nepovažujeme za úprimnú snahu o zlepšenie vysokého školstva. Prebiehajúca zásadná reforma pre zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania podľa nového systému akreditácie, pri ktorej sa vysoké školy viac otvárajú externému prostrediu a reflektujú potreby slovenskej spoločnosti, je práve teraz sprevádzaná reštriktívnymi finančnými podmienkami.

Marek Števček, rektor Univerzity Komenského v Bratislave: „My sme navrhovali posilnenie manažérskej funkcie rektora. Čo sa stalo? Rektor je podriadený správnej rade, ktorá rozhoduje o všetkom. Kvestor je podriadený správnej rade, ktorá rozhoduje o všetkom. Akademický senát univerzity je blokovaný. Pýtam sa, aké je to posilnenie manažérskeho princípu? Po tejto novele je rektor štatista,“ upozorňuje Marek Števček a dodáva, že zákony sa nedajú písať len do pekného počasia. Reprezentácie škôl sa obávajú príchodu ministra s úplne odlišným hodnotovým nastavením, ktorý by mohol získať neprimeranú moc.

Martin Putala, predseda Rady vysokých škôl: „Rada vysokých škôl požiadala ministra školstva, vedy, výskumu a športu o stiahnutie návrhu novely zákona o vysokých školách z medzirezortného pripomienkového konania, pretože nerešpektuje naše zásadné požiadavky na zachovanie samosprávy a posilnenie autonómie vysokých škôl.“

Filip Šuran, predseda Študentskej rady vysokých škôl: „Odlivu študentov nezabránime politizáciou vysokých škôl - veď ktorý mladý človek si s radosťou vyberie vysokú školu, ktorú riadi každých pár rokov iná politická strana? Je potrebné riešiť internáty, jedálne, študovne, knižnice, laboratóriá, motivovaných vyučujúcich a ďalšie veci, s ktorými sa študenti každodenne stretávajú.“

Viera Peterková, podpredsedníčka Klubu dekanov: „Klub dekanov konštatoval, že navrhovaná likvidácia samosprávy vysokých škôl so sebou prinesie viaceré negatívne následky, napr. možnosť ovplyvňovať samotné štúdium niektorými politikmi a oligarchami, s cieľom nátlaku na znižovanie kritérií potrebných na absolvovanie štúdia.“

Predložený návrh novely, ktorý je len ďalším vyjadrením snahy o ovládnutie a podriadenie vysokých škôl, predstavitelia reprezentácií žiadajú stiahnuť z legislatívneho procesu a výrazne prepracovať. Obracajú sa na predsedu vlády SR so žiadosťou o diskusiu s akademickou obcou a riešenie problémov spojených s reformou vysokého školstva.

Bratislava, UK, 28. 10. 2021

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.