Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia obhajuje akademickú samosprávu

Dňa 4. februára 2021 sa konalo 96. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl a univerzít  dištančne rokovali aj o  závažných legislatívnych zmenách v oblasti vysokého školstva, ktoré sú pripravované bez doterajšej účasti orgánov reprezentácie vysokých škôl. Podporili zachovanie Vedeckej grantovej agentúry VEGA a diskutovali o možnosti a podmienkach návratu k prezenčnej výučbe na vysokých školách za dodržania určených protiepidemiologických opatrení. SRK schválila nomináciu popredného slovenského jazykovedca profesora Vladimíra Patráša za člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

SRK sa jednomyseľne stotožnila so Stanoviskom prezídia SRK k zachovaniu akademickej samosprávy z 29. januára 2021. Prezident SRK profesor Rudolf Kropil hovorí: „Očakávame, že v zmysle platného zákona o vysokých školách minister školstva predloží návrh novely na vyjadrenie orgánom reprezentácie vysokých škôl a vytvorí dostatočný priestor na odbornú diskusiu o navrhovaných opatreniach v akademickej obci.“ SRK pokladá akademickú slobodu a autonómiu univerzít a vysokých škôl za základné prvky organizácie vysokoškolského vzdelávania tak, ako to zdôrazňuje aj Európska asociácia univerzít v duchu Magny Charty Universitatum.

SRK v rámci svojich kompetencií nominuje ako kandidáta do výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo  popredného slovenského jazykovedca profesora Vladimíra Patráša.  Profesor Patráš je rešpektovanou osobnosťou doma a v zahraničí, ktorý má záujem o zvyšovanie kvality slovenského vysokého školstva a spĺňa všetky predpoklady na profesionálne, všestranne účinné a prospešné pôsobenie v postavení člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Ide o potvrdenie nominácie, keďže profesor Patráš bol už do výkonnej rady agentúry nominovaný SRK v roku 2019 a teraz mu končí jeho prvé funkčné obdobie.

Z dôvodu nevyhnutnosti zabezpečenia prezenčnej formy štúdia pre študentov lekárskych, zdravotníckych, veterinárnych, ako aj ďalších študijných odborov a skupín študentov SRK žiada Úrad verejného zdravotníctva SR  a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udeliť vysokým školám výnimku z COVID automatu (uznesenie vlády SR č. 799, číslo 27228/2020) a ponechať rozhodnutie o metóde výučby v kompetencii príslušnej vysokej školy za dodržania určených protiepidemiologických opatrení.

Rektorky a rektori vyjadrili podporu zachovaniu Vedeckej grantovej agentúry VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied („VEGA“) ako mimoriadne dôležitého vnútorného grantového systému podpory základného výskumu podporujúceho špičkové vedecké tímy, ako aj  začínajúcich výskumníkov. Rudolf Kropil k tomu hovorí: „Pred Slovenskom je výzva radikálne zvýšiť financovanie základného a aplikovaného výskumu z národných zdrojov. VEGA je funkčný nástroj na podporu súťaže o finančné prostriedky a jej rozpočet by mal byť výrazne navýšený“.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.