Hlas univerzít

FACTS NOT FAKES

Academic freedom and scientific scrutiny as tools for democratic, peaceful and open societies.

Platforma Univerzity za osvetu („Universities for Enlightment“, „U4E“) bola založená v roku 2018. Do platformy sa prihlásili národné rektorské konferencie Rakúska, Talianska, Nemecka, Švajčiarska, Česka, Slovenska, Poľska, Slovinska, Chorvátska a Srbska. Výsledkom prvého stretnutia bol podpis "Viedenskej deklarácie" (AJ verzia, SVK verzia). Signatári v nej vyjadrili silnú vieru v základné hodnoty vysokoškolského vzdelávania. Akademické slobody, integrita výskumu a výučby, inštitucionálna autonómia, zmysluplná účasť študentov a pedagógov na riadení vysokoškolského vzdelávania a verejná zodpovednosť sú podľa ich presvedčenia kľúčovými prvkami fungovania a rozvoja vysokých škôl.

Participujúce národné rektorské konferencie spoločne koordinovali svoje kroky pri podpore účasti občanov svojich krajín vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 "Universities vote for Europe".

Druhé stretnutie signatárov deklarácie sa konalo 14. januára 2020 opäť vo Viedni za účasti zástupcov Slovenskej rektorskej konferencie. Účastníci 2. stretnutia platformy diskutovali o možnostiach ako definovať témy "akademické slobody" a "inštitucionálna autonómia" a merať ich porušovanie a už existujúcich nástrojoch. Príkladom nástroja, ktorý meria inštitucionálnu autonómiu je „EUA university autonomy tool“ (pozri TU), ktorý mapuje 4 dimenzie autonómie (akademickú, personálnu, finančnú a organizačnú). Ďaleko prepracovanejším je GPPi projekt „Academic freedom index“ (pozri TU), ktorý mapuje porušovanie akademicých slobôd vo svete. Novinkou v tejto oblasti je zámer Magna Charta Observatory mapovať akademické slobody v rámci projektu "Living values“ (pozri TU).

Platforma U4E sa dohodla na konkretizácii svojej spolupráce podporou akademických slobôd a inštitucionálnej autonómie s osobitným zreteľom na región strednej Európy.

Súvisiace informácie:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.