Hlas univerzít

V dňoch 25. – 26. mája 2023 sa uskutočnilo II. Maďarsko – slovenské rektorské fórum v Budapešti. Stretnutie sa konalo na pozvanie maďarských partnerov s cieľom vzájomne komunikovať a posilňovať spoluprácu na univerzitnej úrovni, ako aj medzi rektorskými konferenciami oboch krajín. Maďarskú rektorskú konferenciu viedol jej prezident László Borhy a Slovenskú rektorskú konferenciu prezident Rudolf Kropil. Stretnutie sa uskutočnilo na pôde Semmelweisovej univerzity.

Spoločné diskusie sa sústredili na vysokoškolské vzdelávanie, vedu a výskum, internacionalizáciu, ale aj na riadenie a financovanie. Maďarskí partneri za účasti námestníčky štátneho tajomníka pre vysoké školstvo Veroniky Varga – Bajusz hovorili o postavení nadačných univerzít v maďarskom vysokoškolskom systéme a vládnych cieľoch, ktoré sa sústreďujú na medzinárodnú konkurencieschopnosť a viditeľnosť, inovácie a výchovu mladých odborníkov pre trh práce. Slovenskí rektori informovali o zmenách v riadení vysokých škôl po poslednej veľkej novele vysokoškolského zákona. Uvítali by stabilitu vo financovaní a investície do rozvoja vysokých škôl, pričom ostatné roky označili za krízové. Prítomné rektorky a rektori pozitívne vnímajú iniciatívu Európske univerzity, do ktorej sú zapojené univerzity v oboch krajinách. Ako spoločné výzvy menovali vedeckú integritu a predátorské praktiky, spochybňovanie vedy a výskumníkov, ale aj rozmach umelej inteligencie a stále pretrvávajúcu nedôveru voči kvalite poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na univerzitách v strednej Európe. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil vo svojom príhovore uviedol: „SRK pozitívne vníma a hodnotí aj európsky rámec, v ktorom môžeme spolupracovať a ktorý stojí na princípoch demokracie, humanizmu, tolerancie a vzájomnej pomoci.“

Zdieľanie poznatkov, skúseností a odborných vedomostí medzi vysokými školami je nevyhnutným predpokladom rozvoja vysokoškolského vzdelávania a spoločnosti ako takej. Vysoké školy majú jedinečnú pozíciu a musia prispievať k sociálnej, ekonomickej a ekologickej transformácii potrebnej k riešeniu najpálčivejších problémov sveta. Rudolf Kropil v tejto súvislosti povedal: „Vlády a spoločnosť by mali vysokým školám veriť a vytvoriť pre ne také podmienky, aby nemuseli riešiť základné potreby, ale mohli sa venovať službe spoločnosti. Chcem tiež apelovať na naše akademické obce. Musíme aj my dnes na vysokých školách naprieč európskymi krajinami prijať požadované zmeny formulované spoločnosťou, musíme sa postaviť čelom k výzvam a hľadať naše miesto v 21. storočí.“

Počas rokovania sa členovia Maďarskej rektorskej konferencie a Slovenskej rektorskej konferencie dohodli na intenzívnejšej spolupráci a na posilnení vzájomných väzieb. Do budúcnosti plánujú organizovať stretnutia na pravidelnej báze a diskutovať o aktuálnych témach, výzvach a príležitostiach v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.