Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) – jedna z reprezentácií vysokých škôl v SR, sa stretla na svojom už 83. zasadnutí dňa 30. 4. 2018 na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, aby prerokovala návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony - nové znenie („ZVŠ“) a návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania - nové znenie („ZKV“). Uvedené návrhy boli dňa 20. apríla 2018 schválené s pripomienkami na vláde SR a následne zaradené do programu Národnej rady SR. K obom návrhom prijala SRK zásadné pripomienky, ktoré predložila počas rokovania aj ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Martine Lubyovej a predsedovi Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport pánovi Ľubomírovi Petrákovi.

Slovenská rektorská konferencia namieta voči chýbajúcim rámcovým úpravám v súvisiacich predpisoch a žiada zapojiť reprezentácie vysokých škôl do procesu prípravy novej verzie Sústavy študijných odborov SR a všetkých štandardov potrebných pre akreditácie. SRK žiada doplniť definíciu inštitucionálnej akreditácie do ZKV a posúdiť účinnosť vnútorného systému kvality na inštitucionálnu akreditáciu. SRK odmieta návrh na obsadzovanie funkcií docentov a profesorov bez príslušných konaní, ktoré nebudú prispievať k zvyšovaniu kvality vysokých škôl. Rektori a rektorky považujú dvojaké hodnotenie tvorivej činnosti podľa dvoch zákonov za porušenie princípu nezávislosti budúcej hodnotiacej agentúry a prehľadnosti konaní. SRK žiada aj personálnu nezávislosť budúcej agentúry.

Konkrétne zásadné pripomienky SRK prijaté na 83. zasadnutí:

1. Absencia rámcovej úpravy v súvisiacich predpisoch
Nie je známy ani len rámec, či úroveň konkrétnosti a čas prijatia štandardov, najmä pre vnútorný systém kvality („VSK“), ich forma (všeobecne záväzný právny predpis – „VZPP“ alebo interný predpis MŠVVaŠ SR); ani agentúrnej metodiky, ani sústavy nových študijných odborov, čo neposkytuje priestor pre zodpovedné posúdenie návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania („ZKV“). V takomto legislatívnom prostredí hrozí znefunkčnenie činnosti vysokých škôl v SR.

2. Definícia inštitucionálnej akreditácie a jednoznačnosť jej úpravy (§2 ZKV)
V dôvodovej správe k § 25, ktorý nie je jasne formulovaný, sa uvádza „čiže v istom zmysle vysoká škola dostáva akreditáciu podobnú inštitucionálnej akreditácii“. Ak ide o inštitucionálnu akreditáciu („IA“), treba jednoznačne doplniť definíciu inštitucionálnej akreditácie v súvislosti s § 25 ZKV a následne ju aj používať, vrátane tohto ustanovenia.
Navrhujeme IA definovať nasledovne: Inštitucionálnou akreditáciou študijného odboru sa rozumie oprávnenie VŠ samostatne vytvárať, meniť a uskutočňovať študijné programy v danom študijnom odbore a udeľovať ich absolventom zodpovedajúci akademický titul.

3. Účinok posúdenia VSK voči inštitucionálnej akreditácii (§25 ZKV)
Ak VSK zodpovedá štandardom pre vnútorný systém, podľa predloženého návrhu to neznamená právo vysokej školy („VŠ“) na inštitucionálnu akreditáciu pre všetky odbory; ako možno rozhodnúť pre len časť z nich, keď VSK sa posúdi ako celok a neskúma sa podľa jednotlivých študijných programoch („ŠP“) (tento spôsob treba upraviť v oboch návrhoch zákonov).

4. Obsadzovanie funkcií docentov a profesorov (bod 138, §77 ods. 2 návrhu novely vysokoškolského zákona („ZVŠ“)
Obsadzovanie funkcií docentov a profesorov bez príslušných konaní nebude prispievať k zvyšovaniu kvality VŠ. Ide o nesystémové opatrenie, vytvárajúce dvojkoľajnosť v podobe skutočného postavenia docenta a profesora, čo zároveň znižuje vážnosť týchto titulov a to, ako sa dosiahli. Ak sa ponechala koncepcia týchto titulov, nemala by sa zároveň vytvárať možnosť ich obchádzania.

5. Dvojaké hodnotenie tvorivej činnosti (bod 147, § 88a ZVŠ; §24 a 25 ZKV)
Dvojaké hodnotenie tvorivej činnosti podľa dvoch zákonov, jedného osobitného a jedného všeobecného, ako aj dvojakých kritérií pripravovaných Akreditačnou agentúrou („AA“) a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“), narušuje princíp nezávislosti AA a prehľadnosť konaní, nerieši sa požiadavka nevyhnutného prepojenia vzdelávacej a výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti VŠ.

6. Porušenie personálnej nezávislosti AA (§6 ods. 2 ZKV)
Sú pochybnosti, či vymenovanie a odvolanie predsedu a podpredsedu AA je v súlade s požiadavkou personálnej nezávislosti podľa ENQA.
Možné riešenia by spočívali vo vymenovaní na základe interných volieb vo výkonnej rade AA alebo na návrh ako u iných členov.
Samostatné financovanie mimo rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR je predpokladom finančnej nezávislosti AA.

7. Zrušenie vysokej školy
Novela ukladá MŠVVaŠ SR navrhnúť zrušenie vysokej školy v prípade, že stratí akreditáciu na všetky ŠP vo všetkých stupňoch. Upozorňujeme, že takýto stav môže nastať aj v prípade, ak nedôjde k akreditácii VSK z technických alebo neopodstatnených dôvodov.

8. Implementácia Európskych štandardov a odporúčaní („ESG“) (§3 ods. 3 ZKV)
Ak návrh zákona vychádza z ESG, v § 3 ods. 3 ZKV, ktorý upravuje obsah VSK VŠ, by mali byť na potrebnej a rovnakej úrovni všeobecnosti reflektované a štruktúrované prehľadne všetky ESG (počtom 10) tak, aby ich implementáciu bolo možné individuálne rozpoznať. Niektoré ESG absentujú; chýba napríklad ESG č. 3. vzdelávanie orientované na študenta, jeho životný cyklus a podobne.

9. Požadujeme účasť na tvorbe novej verzie Sústavy študijných odborov SR, všetkých štandardov potrebných pre akreditácie v spolupráci s ostatnými reprezentáciami vysokých škôl, čo je základným predpokladom uplatňovania nového systému ZKV.

10. V návrhu novely vysokoškolského zákona (ZVŠ) sa objavilo množstvo technických problémov, nejasností v interpretácii pri evidencii publikačnej a umeleckej činnosti VŠ.

Na záver rokovania sa prezídium SRK, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová a predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák dohodli, že sa stretnú na pôde Národnej rady SR s cieľom doplnenia pripomienok SRK do návrhov nového znenia zákona o vysokých školách a zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

Bratislava 30. 4. 2018

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
prezident SRK

Tlačová správa v pdf. verzii.

Stanovisko SRK z 83. zasadnutia SRK 30. 4. 2018 v Bratislave.

Fotografie z 83. rokovania SRK

SRK v médiách: skolskyservis.sk, SME, Dennik N, Hospodárske noviny, TA3 (1.5.2018 o 16:32),

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.