Hlas univerzít

Stanovisko SRK k plagiátorstvu prijaté na 36. zasadnutí pléna SRK 27. - 28. 9. 2006 v Trnave

Opatrenia
na odstránenie plagiátorstva pri spracovaní a prezentovaní
bakalárskych, diplomových a  dizertačných písomných prác

  1.  Súčasťou prihlášky študenta na príslušnú tému bakalárskej, diplomovej alebo  dizertačnej písomnej práce (ďalej len „záverečná práca“) na vysokej škole by malo byť čestné vyhlásenie študenta, že v práci bude uvádzať kompletné údaje (citácie) o použitých literárnych zdrojoch a ostatných informáciách, ktoré získal alebo mu boli poskytnuté.
  2. Vysoká škola poskytne svojim študentom základné informácie o tom, ako písať záverečnú prácu. Súčasťou informácie bude odporúčaná norma na písanie prác, ako aj požiadavka na citovanie použitých (priamych i nepriamych) literárnych prameňov. Čestné vyhlásenie o tom, že študent napísal záverečnú prácu samostatne s použitím tam uvedenej literatúry a iných citovaných zdrojov, pod vedením svojho konzultanta, resp. vedúceho záverečnej práce, by malo byť súčasťou kvalifikačnej práce.
  3. Obmedzenie plagiátorstva zo strany študentov je možné dosiahnuť predovšetkým preventívnymi postupmi, a to zodpovednou prácou vedúceho záverečnej práce, konzultanta, oponentov, ako aj komisií, pred ktorými sa konajú obhajoby. Určenie cieľov práce, harmonogramu pracovných postupov, priebežné sledovanie a kontrola získaných výsledkov prispievajú k hodnovernosti záverečnej práce. Hlavná morálna zodpovednosť však zostáva na študentovi - autorovi práce.
  4. V prípade zisteného plagiátorstva vyvodiť z toho primerané dôsledky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a príslušným vnútorným predpisom univerzity.

V Trnave 28. 9. 2006

Za Slovenskú rektorskú konferenciu: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., prezident

Súvisiace informácie:

 

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.