Hlas univerzít

Zvolen, 14. 11. 2019. Slovenská rektorská konferencia sa pod vedením svojho prezidenta Rudolfa Kropila zišla na 90. zasadaní 8. novembra 2019 na pôde Technickej univerzity vo Zvolene za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalších hostí.

Predstavitelia vysokých škôl a univerzít rokovali o aktuálnych témach vysokého školstva za prítomnosti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej a generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Jozefa Jurkoviča. Diskusia sa týkala otázok budúcoročného financovania vysokých škôl, aktuálnej situácie v získavaní a čerpaní zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ a čerpania zdrojov vyčlenených vládou SR na rekonštrukcie vysokoškolských internátov.

SRK pri tejto príležitosti vyzvala Martinu Lubyovú, aby požiadala ministra financií SR o zabezpečenie zostatku finančných prostriedkov vyčlenených na rekonštrukcie vysokoškolských internátov z celkovej sumy 50 mil. Eur a následne ich previedla na príslušné verejné vysoké školy. Ďalej SRK zobrala na vedomie informácie ministerky o dôvodoch, priebehu a možných dopadoch zlučovania Operačného programu Výskum a inovácie a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktoré navrhol Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
 
Jednou z hlavných tém rokovania 90. zasadania SRK, za účasti podpredsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) René Matloviča, boli procesy zabezpečovania kvality vo vysokom školstve a návrh akreditačných štandardov, ktoré zverejnila SAAVŠ na verejné pripomienkovanie do 5. decembra 2019. SRK začala vnútornú diskusiu o zverejnenom návrhu s tým, že stanovisko k návrhu prerokuje a zverejní na svojom zasadnutí začiatkom decembra.
 
Ďalej rektorky a rektori za účasti generálneho riaditeľa Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI) Jána Turňu rokovali o návrhu CVTI na spolufinancovanie konzorciálneho prístupu verejných vysokých škôl do vedeckých elektronických informačných zdrojov (EIZ) na roky 2020-2022. SRK podporila spoločný postup pri zabezpečení vedeckých EIZ s tým, že pristúpi dodatočne k individuálnej konzultácii v prípadoch, keď verejná vysoká škola zaujala výhradu k predloženému návrhu s cieľom nájsť dohodu pri zachovaní centrálneho obstarávania predplatného prístupov do vybraných vedeckých EIZ a udržaní doterajšej kontinuity.
 
V súlade s už schváleným uznesením SRK naďalej trvá na požiadavke zastaviť opätovné verifikovanie výstupov publikačnej činnosti zamestnancov vysokých škôl evidovaných v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti vo vykazovacom období 2013 a za ďalšie vykazovacie obdobie. SRK sa stotožnila s právnym názorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach predloženým ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR v októbri tohto roku, ktoré poukazuje na rozpor opätovnej verifikácie výstupov s právnymi predpismi.
 
Aktuálnou témou, ktorou sa SRK na svojom 90. zasadaní zaoberala, bola nedotknuteľnosť akademickej pôdy. Rektorky a rektori s rozhorčením prijali informáciu o narušení akademickej pôdy Akadémie Policajného zboru v Bratislave neadekvátnym zásahom policajných zložiek dňa 28. októbra 2019. Vstup polície na akademickú pôdu sa uskutočnil bez vedomia a súhlasu rektorky vysokej školy, a preto SRK pokladá tento postup za odporujúci súčasným platným právnym predpisom.Spôsob, akým sa policajný zásah uskutočnil považuje za vecne neadekvátny závažnosti vyšetrovaného prípadu a žiada nadriadené kompetentné orgány vyvodiť dôsledky aj ako prevenciu, aby sa podobné prípady neopakovali.
 
Zodpovedná osoba: Ing. Ľubica Benková
 
Autor fotografie: Pavol Koreň 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.