Hlas univerzít

Bratislava, 16. december 2020. Slovenská rektorská konferencia („SRK“) vyjadruje nesúhlas s poklesom dotácie pre verejné vysoké školy na rok 2021 vo výške približne 23 mil. eur napriek nárastu výkonu škôl v medzinárodných rebríčkoch ako SCIMAGO, v odborných svetových rebríčkoch, v databázach SCOPUS a Web of Science. SRK upozorňuje, že sa tak navyše deje v čase prebiehajúceho nového hodnotenia vysokých škôl Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo a transformácie študijných programov, pričom sa nezohľadňujú požiadavky už prijatých štandardov hodnotenia kvality napríklad na personálne garancie. Priamoúmerne s nárastom výkonu verejných vysokých škôl by mala rásť aj celková dotácia.

Predstavitelia slovenských univerzít a vysokých škôl sa stretli na 95. zasadaní SRK v Bratislave, aby sa v súlade s požiadavkou zákona o vysokých školách vyjadrili k návrhu metodiky na určovanie dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021 a návrhu rozpisu. Svoje pripomienky predstavili predsedovi výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richardovi Vašečkovi, štátnemu tajomníkovi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovítovi Paulisovi, ako aj ďalším hosťom.

K návrhu samotnej metodiky rozpisu dotácií na verejné vysoké školy na rok 2021 predložili rektorky a rektori viacero pripomienok. „Predložený návrh metodiky môžeme považovať za inovatívny. Ide o dokument, ktorý podporuje najmä vedecko-výskumnú činnosť. Vysoké školy však plnia zo zákona primárne úlohu vzdelávacích inštitúcií, na čo sa často vo verejnom diskurze zabúda“, hovorí Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie. Pokračuje: „Verejné vysoké školy potrebujú najmä dlhodobú stabilitu kritérií financovania, tieto sa však každoročne menia. Aj v tomto potrebujeme zmenu, ktorá bude platiť viac rokov. Len takto prinútime vysoké školy zamerať sa na priority vo výkonoch.“

SRK upozorňuje, že pri navrhovanom znižovaní objemu prostriedkov pre verejné vysoké školy je ohrozený nielen súčasný štandard vzdelávania, ale ohrozené môžu byť aj úspešné projekty univerzít, ktorým sa podarilo v roku 2020 uspieť vo výzve „Európske univerzity“ s dôrazom na inovácie a excelentnosť vzdelávania a medzinárodnú spoluprácu. Ohrozená je aj implementácia a spolufinancovanie projektov dlhodobého strategického výskumu a vývoja. Prepad v dotácií môže byť pre menšie vysoké školy likvidačný, pričom ohrozené budú aj jedinečné študijné programy, ktoré sú medzinárodne akceptované a vyhľadávané. Požadovaná optimalizácia počtu zamestnancov v podfinancovanom slovenskom vysokom školstve povedie síce k zníženiu, ale stále slabo platených zamestnancov verejných vysokých škôl.

Napriek tomu SRK víta zavádzanie parametrov, ktoré majú podporovať kvalitu vedecko-výskumnej činnosti. Koeficient intenzívnej výskumnej činnosti si vyžaduje dopracovanie a aktualizáciu údajov. Mal by však byť spojený aj s objektívnymi a transparentnými procesmi hodnotenia a udeľovania domácich grantov, ako aj zriadením schémy na podporu mladých výskumníkov a vyššou finančnou podporou doktorandov. SRK upozornila na potrebu bonifikácie kvalitných časopisov publikovaných na báze otvoreného prístupu. Otvorený prístup a otvorená veda sú dnes v centre záujmu výskumnej politiky Európskej komisie a k jej podpore sa hlási aj ministerstvo prípravou národnej stratégie, či Agentúra na podporu výskumu a vývoja.

Rektori a rektorky upozornili najmä na spoločenský rozmer vzdelanosti. Vysoké školy nemajú len pripravovať študentov na konkrétne pracovné miesta. Mali by vychovávať úspešné osobnosti schopné kritického myslenia, kreatívne, komunikatívne a schopné spolupráce.

Súvisiace informácie:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.