Hlas univerzít

Na 112. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré sa konalo 20. decembra 2023 kombinovane, prijali členovia SRK nasledujúce vyjadrenie k metodike na určovanie dotácie zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy a k určeniu dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2024:

  1. Slovenská rektorská konferencia („SRK“) podporuje úsilie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zvýšiť úroveň financovania vzdelávania zo štátneho rozpočtu a víta významné medziročné navýšenie financií na vzdelávanie, vedu a výskum, ktoré schválila vláda SR v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026.
  2. SRK žiada, aby trend navyšovania výdavkov na vysoké školy, vedu a výskum pokračoval aj v nasledujúcich rokoch v záujme čo najskoršieho dosiahnutia priemeru financovania vysokého školstva, vedy a výskumu v Európskej únii.
  3. SRK k návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2024 predkladá viaceré pripomienky vysokých škôl, ktoré zasielame v osobitnej prílohe.
  4. SRK žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) oznámiť vysokým školám v termíne do 22. decembra 2023 presný dátum podpisu dotačných zmlúv.
  5. SRK žiada MŠVVaŠ SR, aby návrh na určenie dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2025 a návrh príslušnej metodiky predložilo orgánom reprezentácie vysokých škôl s dostatočným časovým predstihom na vyjadrenie.

 Fotografia: Dávid Kováč, EUBA

 

 

 

 

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.