Hlas univerzít

Členmi SRK sú podľa čl. 3 ods. 1 štatútu SRK rektori vysokých škôl. V období, keď vysoká škola nemá vymenovaného rektora, nemá v SRK zastúpenie.

Verejné vysoké školy

 • prof. Ing. Ján ČELKO, CSc.; rektor Žilinskej univerzity v Žiline (od 3. 7. 2022)
 • prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD.; rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • doc. Ing. Jaroslav DEMKO, CSc.; rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
 • doc. Ing. Jozef HABÁNIK, PhD.; rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • doc. Ing. Klaudia HALÁSZOVÁ, PhD., rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • doc. Ing. Vladimír HIADLOVSKÝ, PhD.; rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Dr. habil. PaedDr. György JUHÁSZ, PhD.; rektor Univerzity J. Selyeho v Komárne
 • doc. Mgr. Bohunka KOKLESOVÁ, PhD.; rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
 • Dr. h. c. prof. PhDr. Peter KÓNYA, PhD.; rektor Prešovskej univerzity v Prešove
 • Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf KROPIL, PhD.; rektor Technickej univerzity vo Zvolene
 • prof. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD.; rektor Technickej univerzity v Košiciach
 • Dr. h. c. prof. h. c. Dr. Ing. Oliver MORAVČÍK; rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • prof. MgA. Ing. Michal MURIN, ArtD.; rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici
 • prof. MVDr. Jozef NAGY, PhD.; rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • prof. MUDr. Daniel PELLA, PhD.; rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • prof. Mgr. Katarína SLOBODOVÁ - NOVÁKOVÁ, PhD.; rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • prof. PhDr. Martin ŠMATLÁK; rektor Vysokej školy múzických umení v Bratislave
 • prof. JUDr. Marek ŠTEVČEK, DrSc.; rektor Univerzity Komenského v Bratislave
 • prof. RNDr. Libor VOZÁR, CSc.; rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Štátne vysoké školy

 • plk. gšt. Ing. Aurel SABÓ, PhD.; rektor Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
 • Dr. h. c. prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc.; rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
 • plk.v.v. doc. Ing. Stanislav ŠIŠULÁK, PhD., MBA; rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Súkromné vysoké školy

 • doc. Samuel ABRAHÁM, PhD., rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií
 • doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD. MBA; rektor Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave
 • Dr. h. c. prof. Ing. Edita HEKELOVÁ, PhD.; rektorka Vysokej školy manažmentu
 • prof. PhDr. Egon KRÁK, ArtD.; rektor Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
 • Dr. h. c. prof. PaedDr. Tomáš LENGYELFALUSY, PhD., rektor Vysokej školy DTI
 • Dr. h. c. doc. Ing. Peter LOŠONCZI, PhD., MBA, MSc., rektor Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 • Dr. h. c. prof. Ing. Peter PLAVČAN, CSc.; rektor Vysokej školy Danubius
 • Dr. h. c. prof. Ing. Juraj STERN, PhD.; rektor Paneurópskej vysokej školy
 • Dr. h. c. doc. ThDr. PaedDr. Marek STOROŠKA, DrSc.; rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.