Hlas univerzít

Na 110. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré sa konalo 20. júna 2023 na Technickej univerzite vo Zvolene, si rektorky a rektori zvolili nové prezídium. Od 22. augusta 2023 sa do čela SRK postaví Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Za viceprezidentov SRK boli zvolení Rudolf Kropil, doterajší prezident SRK a rektor Technickej univerzity vo Zvolene, Peter Šimko, rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Tomáš Lengyelfalusy, rektor Vysokej školy DTI. Členom prezídia SRK je od marca 2023 Ferdinand Daňo, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave. Rektorky a rektori tiež žiadajú vládu SR začleniť vysoké školy do dlhodobých výdavkových priorít Slovenska. Výkonnostné zmluvy majú byť financované z navýšenia nad rámec súčasného návrhu na dotácie na verejné vysoké školy, ak majú byť dosiahnuté navrhované výkonnostné merateľné ukazovatele.

Rektorky a rektori žiadajú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzatvoriť výkonnostné zmluvy so všetkými verejnými vysokými školami v rovnakom termíne až po ukončení diskusií na jednotlivých vysokých školách a po schválení metodiky na rozpis dotácie na verejné vysoké školy a schválení rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2024.

V súvislosti s implementáciou výkonnostných zmlúv členovia SRK žiadajú vládu SR účelovo navyšovať každoročne rozpočet verejných vysokých škôl na roky 2024 – 2026 o 10 % na pokrytie nákladov na realizáciu dohodnutých merateľných výkonnostných ukazovateľov a nad rámec súčasnej dotácie, ako to odporúčalo OECD a uvádza sa v Pláne obnovy a odolnosti.

Rudolf Kropil, prezident SRK hovorí: „Vysoké školy zosúladili svoje študijné programy a procesy zabezpečovania kvality so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktorých súčasťou je harmonizácia s potrebami trhu práce. Vysoké školy plnia všetky požiadavky na reformy, ale bez adekvátneho navýšenia investícií do ich rozvoja, do vysokoškolskej infraštruktúry minimálne na úrovni priemeru EÚ je proces zmien ťažkopádny až nerealizovateľný.“

Podľa členov SRK periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti VER 2022 potvrdilo, že verejné vysoké školy majú výstupy aj na svetovej úrovni. Ich financovanie však zaostáva za európskym priemerom. Vysoké školy potrebujú investície, aby boli dostatočne príťažlivé pre slovenských a zahraničných študentov. „Financovanie vysokého školstva je investíciou do budúcnosti krajiny,“ uzatvára Rudolf Kropil.

Vo Zvolene 20. 6. 2023

SRK v médiách: SITA, Teraz, Skolske, Denník N,

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.