Hlas univerzít

Členstvo v Inštitúte SRK je podľa stanov individuálne a kolektívne. Individuálnymi členmi sú prezident a viceprezidenti SRK a kolektívnymi členmi sú vysoké školy, ktoré požiadali o členstvo predložením prihlášky riaditeľovi Inštitútu SRK.

Individuálni členovia:

 • doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. - prezident SRK
 • prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., viceprezdient SRK
 • Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., viceprezident SRK
 • Dr. h. c. prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., viceprezident SRK
 • Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., viceprezident SRK

Kolektívni členovia v abecednom poradí:

 • Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
 • Akadémia Policajného zboru v Bratislave
 • Akadémia umení v Banskej Bystrici
 • Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Paneurópska vysoká škola
 • Prešovská univerzita v Prešove
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Univerzita J. Selyeho v Komárne
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Vysoká škola bezpečnostného manažmentu v Košiciach
 • Vysoká škola Danubius
 • Vysoká škola DTI
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave
 • Vysoká škola manažmentu
 • Vysoká škola múzických umení v Bratislave
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
 • Žilinská univerzita v Žiline

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.