Hlas univerzít

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. otvoril výzvu na predloženie nominácií z vysokých škôl na Cenu SRK za umenie 2023. Výzva je otvorená do 30. 9. 2023.

SRK udeľuje cenu študentovi/študentke (kolektívu študentov/študentiek) alebo absolventovi/absolventke (kolektívu absolventov/absolventiek) vysokých škôl v SR do veku ich 35 rokov. Študent alebo absolvent (kolektív) musí byť autorom (spoluautorom) umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, či ich súboru a ktoré majú nadnárodný, resp. národný význam. V prípade umení viazaných na národný jazyk sa pri hodnotení nominácií zohľadňuje najmä národný význam umeleckých diel a umeleckých výkonov alebo ich súboru. Dielo, za ktoré sú študenti a absolventi navrhovaní, muselo vzniknúť počas ich vysokoškolského štúdia. Ďalšie informácie o podmienkach nominácie sú zverejnené v štatúte ceny.

Ako predložiť nomináciu?

Každý rektor/ka môže predložiť len jednu nomináciu.

Nomináciu je potrebné predložiť na návrhovom formulári vrátane požadovaných príloh (doložené ohlasy a čestné vyhlásenie) a súhlasu dotknutej osoby - nominanta/nominantov (súhlas postačuje poslať v listinnej podobe poštou).

Nomináciu je potrebné zaslať písomne na poštovú adresu SRK: Panenská 29, 811 03 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe na emailovú adresu srk[zavináč]srk.sk.

Termín na predloženie nominácie je 30. 9. 2023.

Ďalšie informácie o procese nominácie sú zverejnené v čl. 3 štatútu ceny.

V prípade otázok súvisiacich s nomináciou je potrebné kontaktovať sekretariát SRK srk[zavináč]srk.sk.

Súvisiace informácie:

#CenaSRKzaUmenie

Ilustračná fotografia: AKU

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.