Hlas univerzít

Magna Charta Universitatum (MCU) je základná listina, ktorá definuje akademické slobody a inštitucionálnu autonómiu dnešných univerzít. Listina bola vypracovaná pri príležitosti 900. výročia založenia Bolonskej univerzity v roku 1988. Dokument  vypracovaný v roku 1988 slúžil univerzitám už viac ako 30 rokov, napriek odkazom na konkrétny geografický región a časové obdobie. Doteraz ho podpísalo 889 univerzít z celého sveta. Medzi nimi aj 17 slovenských vysokých škôl.

Zodpovednosť univerzít v rýchlomeniacej sa spoločnosti narastá a stále viac získava na aktuálnosti. Globálne výzvy sa stávajú viac komplexnými, vyžadujú rozsiahle inovácie, interdisciplinárnosť a spoluprácu. Na univerzitách je vzdelávacia aktivita neoddeliteľná od výskumnej aktivity, pričom sloboda výučby a výskumu je základným princípom ich činnosti. Len tak môže výučba sledovať vývoj potrieb spoločnosti a vedeckých poznatkov.

Počas 30-ročného obdobia od podpísania Magny Charty Universitatum sa veľa zmenilo. Univerzity v súčasnosti pôsobia viac medzinárodne, musia reagovať rýchlejšie a využívať vyspelú technológiu. Tieto zmeny a rozširujúci sa globálny dosah viedli signatárov dokumentu k príprave návrhu nových priorít.

Na tento účel je potrebná spätná väzba od súčasných signatárov a ďalších univerzít.

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) vyzýva slovenské vysoké školy na aktívnu spoluprácu pri tvorbe nového znenia Magna Charta Universitatum. „Navrhovaný dokument neodstraňuje žiadne z pôvodných základných hodnôt, ku ktorým sa univerzity prihlásili. Snaží sa o aktualizovanie výziev k zodpovednosti univerzít v globálnej spoločnosti. Aby univerzity napĺňali svoje poslanie, prekračujú geografické hranice a potvrdzujú potrebu vzájomného spoznávania rozličných kultúr a technologických výziev. Pre slovenské akademické prostredie je kľúčové, aby v spolupráci so zahraničím dokázalo dosahovať hodnoty v praxi a slúžilo potrebám širšieho prostredia na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni,“ uvádza Marek Šmid, prezident SRK.

Akademická obec má možnosť reagovať na konkrétne otázky súvisiace s novým návrhom listiny do 2. 8. 2019 cez webovú stránku MCO. Zverejnenie výsledného dokumentu MCU 2020 je plánované na 17. septembra 2020 v Bologni.

Tlačová správa na stiahnutie (pdf.)

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.