Hlas univerzít

Bratislava, 9. septembra 2020 Rektorky a rektori 26 univerzít a vysokých škôl sa zišli 9. septembra 2020 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave na 93. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), ktoré viedol jej prezident Rudolf Kropil. Zasadnutia sa zúčastnili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Robert Redhammer a ďalší hostia.

Hlavnou témou spoločnej diskusie bola príprava na akademický rok 2020/2021 v závislosti od pandemickej situácie, výmena informácií a skúseností s organizáciou výučby v podmienkach prechodu na dištančné vzdelávanie, ale aj požiadavky na kompenzáciu nákladov vyvolaných  prísnymi hygienickými a bezpečnostnými opatreniami v podmienkach pandemickej krízy. Rektori tiež rokovali o návrhu metodiky na vyhodnocovanie štandardov kvality.

Členovia SRK deklarovali pripravenosť slovenských vysokých škôl a univerzít na nový akademický rok, ako aj dodržiavanie hygienických a bezpečnostných opatrení v záujme ochrany študentov a zamestnancov. Napriek zložitým podmienkam sú vysoké školy organizačne pripravené aj na príchod zahraničných študentov. Sú pripravené uskutočniť výučbu prezenčnou metódou, ktorá v prípade potreby plynulo prejde do online prostredia alebo ako už dnes deklarujú, na začiatku akademického roka využijú kombinovanú metódu prezenčnej a dištančnej výučby v závislosti od charakteru štúdia.

Rektori uvítali informáciu ministra školstva, že na základe výsledkov rokovaní s ministerstvom financií budú aj prostriedky na kompenzáciu výdavkov univerzít na nákup dezinfekčných prostriedkov a  osobných ochranných pracovných pomôcok v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia študentov a zamestnancov poskytnuté vysokým školám v priebehu  nasledujúcich týždňov.

V ďalšom bode programu sa SRK zaoberala návrhom metodiky vyhodnocovania akreditačných štandardov a postupmi jej aplikácie v podmienkach jednotlivých univerzít a vysokých škôl. Predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer prezentoval zámery agentúry a diskutoval s rektormi o predloženom návrhu. Informoval, že v štádiu prípravy sú ešte ďalšie materiály upravujúce podmienky akreditačného procesu. „Navrhovaná metodika rešpektuje princípy autonómie akademického prostredia, transparentnosti, integrity, kompetentnosti a rôznorodosti,“ uviedol Rudolf Kropil v diskusii so zástupcami SAAVŠ. Dodal, že „zmeny v hodnotení vysokých škôl si vyžadujú aktívny prístup, odvahu, spoluprácu a ochotu zmeniť súčasný stav.“

Tlačová správa v pdf: TU

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.