Hlas univerzít

Dňa 28. októbra 2021,  v deň 103. výročia vzniku Československa, sa na Univerzite Komenského v Bratislave konalo 103. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), na ktorom členovia prijali nasledujúce uznesenia:

Slovenská rektorská konferencia principiálne nesúhlasí s návrhom novely zákona o vysokých školách v predloženej podobe a žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby ju stiahol z medzirezortného pripomienkového konania a zásadne prepracoval podľa požiadaviek akademickej obce. Plánované reformy riadenia vysokých škôl v rámci Plánu obnovy a odolnosti môžu priniesť potrebné systémové zmeny, len ak sa vykonajú zodpovedne a v úzkej spolupráci so všetkými partnermi vrátane akademickej obce, ale pri dodržaní autonómie vysokých škôl.

SRK považuje postup predstaviteľov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pri príprave novely vysokoškolského zákona za porušenie partnerskej spolupráce, nakoľko nebola diskusia a ani závery z kontaktnej skupiny zaznamenané v akejkoľvek písomnej podobe a neboli ani použité vo finálnom návrhu novely predloženej do medzirezortného pripomienkového konania. Týmto postupom bola narušená nielen dôvera medzi obomi stranami, ale aj porušený zákon o vysokých školách, ktorý vyslovene uvádza, že minister z vlastného podnetu alebo na požiadanie niektorej reprezentácie vysokých škôl „prerokúva aj ďalšie návrhy a opatrenia, ktoré sa vysokých škôl významne dotýkajú.“  (§107 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z.) SRK opakovane žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby akceptoval SRK ako jednu z reprezentácií vysokých škôl, diskutoval s ňou o predložených návrhoch s plnou vážnosťou situácii a postaveniu jej členov a tiež aby akceptoval názor SRK, ktorá reprezentuje akademickú obec a tak viedol rezort v participatívnom a demokratickom duchu.

Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl a univerzít sa obrátia na predsedu vlády SR so žiadosťou o diskusiu s akademickou obcou a riešenie problémov spojených s reformou vysokého školstva.

Členovia SRK upozorňujú MŠVVaŠ SR, vládu SR a verejnosť, že práve prebieha na vysokých školách zásadná reforma pre zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania podľa nového systému akreditácie, pri ktorej sa vysoké školy viac otvárajú externému prostrediu a reflektujú potreby slovenskej spoločnosti. Zatiaľ nepoznáme dopady tohto procesu na sektor vysokých škôl, napriek tomu sa v procese menia pravidlá. A čo je ešte závažnejšie tento proces je sprevádzaný reštriktívnymi finančnými podmienkami. Navrhovaný pokles rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2022 a tohtoročný pokles spolu v rozsahu viac ako 45 mil. eur ohrozuje nielen doterajšiu kvalitu poskytovaného vzdelávania, výskumu, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, ale už aj samotnú existenciu verejných vysokých škôl.

Zároveň SRK upozorňuje aj na ďalšie finančné obmedzenia súvisiace s rastom cien energií, pohonných hmôt, infláciou. Negatívne dopady sa prejavia v rozpočtoch tých vysokých škôl, ktoré musia začať verejné obstarávania na dodávateľov energií v roku 2022.

Členovia SRK žiadajú MŠVVaŠ SR o písomné predloženie návrhu metodiky financovania verejných vysokých škôl a návrhu rozpočtu na rok 2022 v čo najskoršom možnom termíne.

V Bratislave 28. októbra 2021

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.