Hlas univerzít

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie dostali nové znenie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa výsledkov rozporového konania 8. decembra 2021 po 17.00 h. Vzhľadom na značný rozsah dokumentov (počet strán, počet dokumentov, nové znenie návrhov a ďalšie zmeny) je potrebný dostatočný čas na dôkladné oboznámenie sa s nimi. Taktiež je potrebné, aby o zmenách prebehla interná diskusia v orgánoch a prípadne pracovnej skupine, ktorá dostala od členov SRK k tomu mandát.

Z doterajších vyjadrení štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Ľudovíta Paulisa, prezentovaných v médiách, vyplýva, že v návrhu novelizácie vysokoškolskej legislatívy pribudli ustanovenia na podporu internacionalizácie vysokých škôl, či ustanovenia na postihovanie akademického podvodu. Uvedené doplnenia sú v prospech otvorenia sa vysokých škôl a zvýšenia ich kvality. Naopak naše zásadné pripomienky týkajúce sa inštitucionálnej autonómie a samosprávneho riadenia vysokých škôl, ktoré žiadali zachovať súčasné samosprávne orgány a ich kompetencie, neboli akceptované. MŠVVaŠ SR naďalej presadzuje obmedzenia ekonomickej samosprávy verejných vysokých škôl v prospech správnej rady, ktorá má mať vplyv aj na organizačnú, personálnu a v konečnom dôsledku aj akademickú samosprávu. Hoci návrh kreovania správnej rady bol upravený, aby vylúčil „politizáciu“, naďalej v ňom pretrvávajú nejasnosti a zavádzajú sa také pojmy, ktoré nemajú oporu v právnom poriadku.

Pre celkové zodpovedné posúdenie nových návrhov je však potrebné, aby sa s nimi akademická obec najprv oboznámila a prerokovala ich. K predloženému novému zneniu novelizácie vysokoškolskej legislatívy sa preto SRK vyjadrí až v nasledujúcich dňoch.

Rudolf Kropil, prezident SRK, v súvislosti s navrhovanými zmenami hovorí: „Akékoľvek reformy nie je možné realizovať bez finančnej podpory. Preto je otázna zmysluplnosť a cieľ vlády SR krátiť rozpočet vysokých škôl v roku 2022 o ďalších viac ako 27 mil. eur. Osobitne upozorňujem na pretrvávajúce nedostatočné platové ohodnotenie zamestnancov rezortu školstva, osobitne vysokých škôl, ktoré je nekonkurencieschopné v porovnaní s okolitými krajinami, či priemerom EÚ a OECD, či aktuálny nárast nákladov napríklad energií na prevádzku.“

10. decembra 2021

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.