Hlas univerzít

Bratislava, 12. augusta 2020  Slovenská rektorská konferencia sa pripojila k spoločnému vyhláseniu Európskej asociácie univerzít (Europian University Association - EUA) k rozpočtovým rozhodnutiam Európskej rady z 21. júla 2020. Vyhlásenie je adresované poslancom Európskeho parlamentu.

Prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., svojim podpisom vyhlásenia, spolu s ostatnými predstaviteľmi národných konferencií rektorov,  vyjadril poľutovanie nad tým, že po  rokovaní o európskom rozpočte na nasledujúcich sedem rokov bude vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie po prvýkrát v úpadku v porovnaní so súčasným obdobím.

Európska rada rozhodla znížiť finančné zdroje vyčlenené pre program Horizon Europe v rámci plánu obnovy z pôvodne plánovaných 13,5 miliárd EUR na 5 miliárd EUR.

„Konštatujem, že v tomto čase, keď je prínos výskumu a vývoja pre občanov najvýraznejší a keď sa zvýšili aj očakávania spoločnosti týkajúce sa dosahu vedy, zníženie maximálneho stropu financovania programu Horizon Europe ohrozuje základný výskum,“ uviedol prof. R. Kropil.

Podobne je na tom aj programu Erasmus+. Znížením jeho rozpočtu na 21,2 miliárd EUR predstavuje takmer 15% pokles v porovnaní s posledným návrhom (24,6 miliárd EUR). Európska rada obmedzuje mobilitu a príležitosť pre svojich občanov spoznať hodnoty Európy a európskej rozmanitosti. Rektori zároveň ľutujú, že týmto škrtom sa výrazne obmedzí rozvoj nových 41 európskych univerzít.

Národné konferencie rektorov univerzít dlhodobo zdôrazňujú potrebu väčšej európskej spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií. Preto je o to paradoxnejšie, že v čase, keď sa zavádza veľmi ambiciózny plán obnovy, sme svedkami bezprecedentného zníženia rozpočtov, ktoré v prvom rade stelesňujú rozvoj vedomostí, vytváranie nových zručností, a teda aj prostriedkov európskej suverenity.

Rektori požiadali Európsky parlament, aby prijal potrebné opatrenia na zabezpečenie návratu k pôvodnému návrhu alebo návrat návrhu Európskej komisie z minulého mája,  ktorý predstavuje sumu od 90 do 100 miliárd EUR v rámci viacročného finančného obdobia. Okrem toho rektori žiadali zavedenie nového ustanovenia, v rámci ktorého sa všetky pridelené prostriedky zo všetkých európskych programov, ktoré sa nepoužili, prerozdelia do programu Horizon Europe a Erasmus+. Vyslalo by to signál, že trvalé zlepšovanie dobrých životných podmienok stoviek miliónov občanov je politickou prioritou a že vysokoškolské, výskumné a inovačné spoločenstvo bude na dosiahnutie tohto cieľa dostatočne finančne podporované.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.