Hlas univerzít

Prezídium je výkonným orgánom SRK a riadi jej činnosť v období medzi zasadnutiami SRK. Prezídium za svoju činnosť zodpovedá SRK.

Rudolf Kropil prezident SRK 1

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.

Prezident SRK
Dátum 2. funkčného obdobia: 22. 8. 2021 – 21. 8. 2023

(CVfotografia)

Ferdinand Daňo

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

Viceprezident SRK
Dátum 2. funkčného obdobia: 29. 3. 2023 – 28. 3. 2025

(CV, fotografia)

rektor lengyelfalusy

prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.

Viceprezident SRK
Dátum 1. funkčného obdobia: 25. 6. 2021 – 24. 6. 2023

(CV, fotografia)

Libor Vozar

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Viceprezident SRK
Dátum 2. funkčného obdobia: 25. 6. 2021 – 24. 6. 2023

(CV, fotografia)

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.