Hlas univerzít

Prezídium je výkonným orgánom SRK a riadi jej činnosť v období medzi zasadnutiami SRK. Prezídium za svoju činnosť zodpovedá SRK.

Rudolf Kropil prezident SRK 1

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.

Prezident SRK

(CVfotografia)

Lucia Kurilovska

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Viceprezidentka SRK

(CV, fotografia)

Libor Vozar

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Viceprezident SRK

(CV, fotografia)

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.