Hlas univerzít

Prezídium je výkonným orgánom SRK a riadi jej činnosť v období medzi zasadnutiami SRK. Prezídium za svoju činnosť zodpovedá SRK.

Vladimír Hiadlovský

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Prezident SRK
Dátum 1. funkčného obdobia: 22. 8. 2023 - 21. 8. 2025
(CV, fotografia)

Ferdinand Daňo

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

Viceprezident SRK
Dátum 2. funkčného obdobia: 29. 3. 2023 – 28. 3. 2025

(CV, fotografia)

Rudolf Kropil prezident SRK 1

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.

Viceprezident SRK
Dátum 1. funkčného obdobia: 22. 8. 2023 - 21. 8. 2025

(CVfotografia)

rektor lengyelfalusy small

Dr. h. c.prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.

Viceprezident SRK
Dátum 2. funkčného obdobia: 25. 6. 2023 – 24. 6. 2025

(CV, fotografia)

Peter Šimko 2023 small

Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

Viceprezident SRK
Dátum 1. funkčného obdobia: 20. 6. 2023 – 19. 6. 2025

(CV, fotografia)

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.