Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia prijala stanovisko k schválenému návrhu Akademického senátu STU v Bratislave

Dňa 2. novembra 2020 Slovenská rektorská konferencia odsúhlasila väčšinou hlasov stanovisko k schválenému návrhu Akademického senátu STU v Bratislave. Toto stanovisko podporila väčšina rektoriek a rektorov slovenských vysokých škôl. Medzi nimi sú 12 rektori verejných vysokých škôl, 3 rektori štátnych vysokých škôl a 1 rektor súkromnej vysokej školy. Stanovisko SRK sa odvíja v duchu zverejneného vyhlásenia SRK so zásadným nesúhlasom k okliešteniu akademickej samosprávy.

  1. Slovenská rektorská konferencia („SRK“) konštatuje, že Slovenská technická univerzita v Bratislave („STU“) je renomovaná vzdelávacia a vedeckovýskumná inštitúcia s vysokým kreditom na Slovensku aj v zahraničí. SRK rešpektuje autonómiu tejto inštitúcie, vrátane akademických slobôd a akademických práv v súlade so zásadami demokracie, humanity a právnym poriadkom.
  2. V zmysle zákona o vysokých školách voľba kandidáta na rektora a návrh na odvolanie rektora z funkcie je v pôsobnosti akademického senátu verejnej vysokej školy, ako jedného z orgánov akademickej samosprávy. Rektora vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu prezident Slovenskej republiky. Ak by bol rektor STU v Bratislave odvolaný, zákon o vysokých školách upravuje postup v prípade, ak verejná vysoká škola nemá rektora, pri zachovaní jej funkčnosti.

„Voči osobe pána rektora Miroslava Fikara nemá zásadné výhrady nikto z členov SRK, pričom mnohí z rektorov a rektoriek sa s prijatým návrhom Akademického senátu STU len ťažko dokážu stotožniť. Rektori 12 verejných vysokých škôl, 3 rektori štátnych vysokých škôl a 1 rektor súkromnej vysokej školy zastávajú názor, že nie je vhodné zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, a to aj v kontexte so zverejneným vyhlásením SRK o zásadnom nesúhlase s okliešťovaním akademickej samosprávy.“ uviedol prezident SRK Rudolf Kropil.

Súvisiace Informácie:

Tlačová správa v pdf

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.