Hlas univerzít

Rektorky a rektori vysokých škôl rokovali dňa 21. apríla 2021 pod vedením prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) profesora Rudolfa Kropila. Členovia SRK rokovali o ďalšom postupe pri rokovaniach o novele zákona o vysokých školách. Zhodli sa na potrebe aktívneho vstupu do okruhov definovaných ministerstvom školstva a vypracovania priorít pri zachovaní akademickej samosprávy a „nepolitizácii“ vysokoškolského prostredia.

V nadväznosti na prebiehajúce rokovania o novelizácii vysokoškolského zákona č. 131/2002 Z. z. vedených na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR členovia SRK súhlasia s pokračovaním účasti svojich zástupcov v expertnej skupine. SRK zároveň odporúča svojim členom iniciovať diskusie v akademickej obci o zásadách, cieľoch a prioritách novely zákona o vysokých školách. Osobitne je potrebná komunikácia so študentmi vysokých škôl. SRK v tomto smere deklaruje výraznú podporu primeranej účasti študentov a zamestnancov vysokých škôl na akademickej samospráve v súlade s európskymi zvyklosťami a tradíciami.

SRK dôrazne žiada zachovanie Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied ako mimoriadne dôležitého vnútorného grantového systému podpory základného výskumu podporujúceho špičkové vedecké tímy, ako aj  začínajúcich výskumníkov.

Rektorky a rektori požadujú, aby príslušné štátne orgány oficiálne potvrdili, že rozhodnutie o návrate k prezenčnej výučbe vo všetkých odboroch a stupňoch vysokoškolského štúdia, za dodržania určených protiepidemických opatrení, má byť v kompetencii vedenia vysokej školy v súlade s ich samosprávnym charakterom. Vysoké školy sú pripravené objektívne posúdiť možnosti návratu k prezenčnej výučbe s ohľadom na stupeň, odbor a ďalšie špecifiká príslušného študijného programu a vzhľadom na regionálny Covid automat.

SRK odporúča zamestnancom vysokých škôl, aby sa v záujme budovania kolektívnej imunity, dali zaočkovať proti ochoreniu Covid-19, ak im to dovoľuje ich zdravotný stav. Týmto krokom potvrdia, že rešpektujú odporúčania zdravotníckych organizácií a vedcov. Touto formou chceme, ako akademická obec, ísť príkladom ostatným občanom SR.

Súvisiace informácie:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.