Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) sa stretla s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Martinou Lubyovou na 82. zasadnutí 24. októbra 2017 v Bratislave. SRK sa uzniesla na nasledovných bodoch:

1. SRK berie na vedomie aktuálne priority, obsahové, legislatívne a časové rámce v oblasti vysokého školstva predstavené ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR.

2. SRK berie na vedomie informáciu o využití dokumentu „Učiace sa Slovensko“ pani ministerkou. Rektori trvajú na svojich predchádzajúcich stanoviskách k uvedenému dokumentu, ako aj k legislatívnym návrhom v oblasti vysokého školstva.

3. V oblasti financovania vysokého školstva SRK žiada zvyšovať verejné zdroje na financovanie vysokých škôl každoročne o 60 mil. eur (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov, valorizácie miezd a doplatenia minimálnej mzdy) tak, aby bola zabezpečená úroveň kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti. Na základe tohto konštatovania SRK žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) a Ministerstvo financií SR („MF SR“) o navýšenie kapitoly na vysoké školy o min. 60 mil. eur v roku 2018.

4. SRK súhlasila s návrhom osobitných kritérií na hodnotenie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov („OKPB“) s pripomienkami.

5. SRK žiada MŠVVaŠ SR preskúmať súčasný stav v oblasti korekcií eurofondov, aby nedochádzalo k rozporuplnému konaniu zo strany Výskumnej agentúry pri ich ukladaní. Odporúča ustanoviť osobitnú komisiu zloženú zo zástupcov Výskumnej agentúry, MŠVVaŠ SR, SRK a iných príslušných inštitúcií a odborníkov, ktorá posúdi odôvodnenosť korekcií a navrhne vláde SR systémové riešenie súčasného neudržateľného stavu.

6. SRK berie na vedomie informáciu o príprave Návrhu východísk pre tvorbu štátnej vednej politiky a informáciu prezídia SRK o príprave podkladov k tvorbe návrhu.

Bratislava 24. 10. 2017

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident SRK

Viac o SRK na webovom sídle www.srk.sk

Tlačová správa (pdf. verzia)

Fotografie z 82. zasadnutia SRK, autor: UK

Viac informácií: www.uniba.sk,

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.