Hlas univerzít

Na 104. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré sa konalo 13 januára 2022 v kombinovanej forme, bolo prijaté Vyjadrenie SRK k návrhu rozpisu dotácie pre verejné vysoké školy na rok 2022. O návrhu vyjadrenia mohli v zmysle štatútu SRK hlasovať členovia z verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl. Návrh bol schválený jednomyseľne prítomnými rektorkami a rektormi verejných a štátnych vysokých škôl v nasledujúcom znení: 

Všeobecné východiská:

  1. Rektorky a rektori vysokých škôl sú pobúrení návrhom rozpisu dotácie (ďalej len RD) pre verejné vysoké školy v roku 2022. V súčasnosti neexistuje racionálny dôvod opätovného dramatického znižovania financovania a prehĺbenia útlmu slovenských vysokých škôl. Navrhované zníženie dotácie spolu s nárastom cien energií je likvidačné, pretože priamo ohrozuje základný chod univerzít. Sú presvedčení, že zníženie dotácie spôsobí zvýšenie odlivu študentov a mladých kvalitných pedagógov a vedcov do zahraničia a bude prekážkou realizácie ohlasovanej reformy. Konštatujú, že takýto deštrukčný zásah nemá obdobu v histórii vysokých škôl po roku 1989.
  2. Rektorky a rektori opakovane zdôrazňujú, že slovenské vysoké školy sú dlhodobo podfinancované. S rozčarovaním vnímajú zavádzajúce informácie o údajne porovnateľnom financovaní slovenských vysokých škôl s okolitými krajinami (napr. V4), či personálnom predimenzovaní slovenských vysokých škôl, ktoré sa šíria v médiách zo strany štátnej správy.
  3. SRK upozorňuje, že v dôsledku pandémie, inflácie a energetickej krízy dochádza k významnému nárastu cien komodít a vstupov, ktoré majú dosah na zabezpečenie prevádzky vysokých škôl. SRK požaduje dodatočné zdroje na vykrytie týchto zvyšujúcich sa nákladov.
  4. Vysoké školy čelia náročnému procesu implementácie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania. Úsporné opatrenia a finančná nestabilita majú vážne dlhodobé dôsledky na kvalitu a možnosti vzdelávania na slovenských vysokých školách.
  5. Vzhľadom na uvedené SRK urýchlene žiada pracovné stretnutie s predsedom vlády SR o riešení krízového stavu vysokého školstva.

Zásadné pripomienky:

  1. SRK vyjadruje nesúhlas s medziročným poklesom dotácie pre verejné vysoké školy o 27 mil. EUR. S deficitom z roku 2021 vo výške 18 mil. EUR a s odhadom zvýšených nákladov na energie to bude predstavovať celkový deficit vo výške minimálne 60 mil. EUR.
  2. SRK navrhuje nevyčleniť 12 mil. EUR na rozvojové projekty a žiada tieto prostriedky poskytnúť verejným vysokým školám na krytie ich základných potrieb.
  3. SRK pokladá podporu excelentných pracovísk za krok správnym smerom. V zásade by takáto podpora mala byť implementovaná z doplnkových finančných zdrojov a nie zo štandardnej štátnej dotácie pre verejné vysoké školy. Druhá zásadná pripomienka sa týka kritérií na výber excelentných pracovísk. Tieto majú byť verejne známe na začiatku posudzovaného obdobia a ich výber by sa mal uskutočňovať komplexne, objektívne a transparentne.

Súvisiace informácie:

Fotografia: Pavel Koreň, TUZVO

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.