Hlas univerzít

Všeobecne akceptovaná definícia otvorenej vedy ("Open Science", "OS") hovorí o novom prístupe k vedeckému procesu, ktorý sa zameriava na šírenie vedomostí, akonáhle sú k dispozícii, pomocou digitálnej a technológickej spolupráce. Je všeobecne akceptované, že výsledky výskumu financovaného z verejných zdrojov majú byť verejne dostupné ("Open Access", "OA"). Rovnako aj dáta majú vychádzať z obdobných princípov FAIR, t. j. nájditeľné, dostupné, interoperabilné a opätovne použiteľné, ("Findability, Accessibility, Interoperability, and Reusability").

UNESCO prijalo v roku 2021 Odporúčania pre otvorenú vedu, ktorými definuje medzinárodné štandardy v tejto oblasti. Týmto  odporúčaním členské štáty UNESCO prijali kultúru a prax otvorenej vedy a súhlasili, že budú každé štyri roky podávať správy o svojom pokroku. V odporúčaní sa okrem iného vyzývajú členské štáty, aby vytvorili regionálne a medzinárodné mechanizmy financovania otvorenej vedy a zabezpečili, aby výskum financovaný z verejných zdrojov rešpektoval zásady a základné hodnoty otvorenej vedy. Členské štáty majú investovať do infraštruktúry pre otvorenú vedu a vytvoriť rámec, v ktorom sa načrtnú potrebné zručnosti a kompetencie pre tých, ktorí sa chcú zapojiť do otvorenej vedy. 

Členské štáty sú vyzvané, aby pri implementácii odporúčania uprednostnili nasledujúcich 7 oblastí: 

  1. presadzovanie spoločného chápania otvorenej vedy a s ňou súvisiacich výhod a výziev, ako aj rôznych ciest k otvorenej vede;
  2. rozvoj podporného politického prostredia pre otvorenú vedu;
  3. investície do infraštruktúry a služieb, ktoré prispievajú k otvorenej vede;
  4. investície do odbornej prípravy, vzdelávania, digitálnej gramotnosti a budovania kapacít s cieľom umožniť výskumníkom a iným zainteresovaným stranám zúčastňovať sa na otvorenej vede;
  5. podpora kultúry otvorenej vedy a zosúladenie stimulov pre otvorenú vedu;
  6. podpora inovatívnych prístupov k otvorenej vede v rôznych štádiách vedeckého procesu; a
  7. podpora medzinárodnej spolupráce a spolupráce viacerých zainteresovaných strán v kontexte otvorenej vedy s cieľom znížiť digitálne, technologické a znalostné medzery.

V Európe iniciovali organizácie financujúce výskum a ich asociácie Plán S. Ide o iniciatívu, ktorá vyžaduje, aby sa od roku 2021 vedecké publikácie, ktoré sú výsledkom výskumu financovaného z verejných grantov, publikovali v časopisoch alebo na platformách s otvoreným prístupom. 

Otvorená veda je jednou z ústredných tém vedecko-výskumnej politiky obnovenej ERAEurópska komisia podporuje otvorenú vedu, otvorený prístup a občiansku vedu. Od príjemcov finančných prostriedkov na výskum a inovácie vyžaduje, aby sprístupnili svoje publikácie v rámci otvoreného prístupu a aby svoje údaje sprístupnili podľa princípu FAIR. V tomto smere tiež iniciovala vznik Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC).

Účinné prepojenie postupov otvorenej vedy s inováciami a obchodnými modelmi si vyžaduje dôkladné zváženie otázok, ako sú práva duševného vlastníctva, licenčné dohody, interoperabilita a opätovné použitie údajov. Komisia vo svojom programe otvorenej vedy sleduje 8 tém: otvorené údaje, Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC), metriky novej generácie, vzájomné učenie sa o otvorenej vede – altmetria a odmeny, budúcnosť vedeckej komunikácie, systém hodnotenia kariéry vo výskume, integritu výskumu a reprodukovateľnosť vedeckých výsledkov, vzdelávanie a zručnosti, občiansku vedu.

Aktuálne je v popredí problematika hodnotenia výskumu a hodnotenia a oceňovania výskumníkov v kontexte otvorenej vedy. Na nedávnej konferencii OSEC 2022 bolo prijaté Parížske vyhlásenie.

Ale aj ďalšie medzinárodné organizácie a inštitúcie podporujú jej zavádzanie napr. OECDUNESCOOSN začlenilo otvorenú vedu do Trvaloudržateľných cieľov.

EUA nielen informuje o problematike, ale patrí medzi inicátorov zmien. Jednou z aktivít EUA bolo zverejnenie štúdie o dohodách o čítaní a publikovaní ("Read & Publish Agreements"). Štúdia môže byť jedným z podkladov pre prípravu slovenskej stratégie otvorenej vedy, ktorá je v procese prípravy. Jednou z inštitúcií, ktoré finančne podporili projekt EUA bola aj Slovenská rektorská konferencia.

V roku 2021 EUA predstavila najnovší prieskum implementácie otvorenej vedy na univerzitách "Open Science in university approaches to academic assessment. Follow-up to the 2020-21 EUA Open Science survey". Osobitná správa o stave OS na Slovensku (EUA). V januári 2022 prijala nový program pre otvorenú vedu 2025.

Slovensko prijalo v roku 2021 Národnú stratégiu pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 a Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021-2022.

CVTI SR spracovala webové sídlo s informáciami o otvorenej vede, otvorenom prístupe, elektronických informačných zdrojoch a o bibliometrii

Súvisiace informácie:

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.