Hlas univerzít

Nitra, 4. decembra 2019. Slovenská rektorská konferencia na svojom 91. zasadnutí na UKF v Nitre pod vedením prezidenta prof. Rudolfa Kropila prijala nasledujúce Stanovisko k návrhu akreditačných štandardov a usmernení Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo („SAAVŠ“). 

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) víta vypracovanie národných akreditačných štandardov a usmernení, najmä pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú v súlade s ustanoveniami Európskych štandardov vysokoškolského vzdelávania („ESG 2015“). Návrh má potenciál pozitívne vplývať na kvalitu vzdelávania na vysokých školách a tieto pozitívne zmeny pocítia najmä študenti a zamestnanci vysokých škôl.

Svoje pripomienky SRK zhrnula do nasledujúcich bodov:

  1. SRK nemá námietky voči parametrizácii, resp. číselnému nastaveniu kritérií akreditačného konania. Avšak žiada, aby tieto boli nastavené v súlade so zákonom o zabezpečovaní kvality (§ 38 ods. 7), ktorý potvrdzuje platnosť hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy v rámci poslednej komplexnej akreditácie činností vysokej školy uskutočnenej podľa predpisov účinných do 31. októbra 2018 až do ukončenia prvého periodického hodnotenia. V nadväznosti na výsledky komplexnej akreditácie SRK žiada do ukončenia prvého periodického hodnotenia ponechať podmienky z komplexnej akreditácie, ale len pre hodnotený študijný odbor.
  2. Akreditačné štandardy pre jednotlivé študijné odbory musia ďalej flexibilne reagovať na to, čo je skutočne významné v danom odbore tak, aby kvalita bola zachovaná. SRK žiada také akreditačné štandardy, ktoré budú motivujúce pre všetky vysoké školy, ktoré plnia rôznorodé poslania.
  3. SRK trvá na požiadavke akceptovať odborníkov, ktorí doteraz získali vedecko-pedagogické a umelecko-pedagogické tituly docent a profesor. Formulácia dotknutého štandardu má koncepčne neodôvodnený a normatívne neoprávnený retroaktívny charakter, ktorý relativizuje nielen úsilie osôb, ktoré získali vedecko-pedagogický a umelecko-pedagogický titul „docent“ (resp. „profesor“) pred vyhotovením návrhu, ale aj úsilie vysokých škôl. Tieto kreovali kritériá na habilitačné konanie (resp. na vymenúvacie konanie) v súlade s požiadavkami na úspešné priznanie týchto práv zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bez objektívnej možnosti predpokladať, akým spôsobom bude formulovaný príslušný štandard v roku 2019. SRK považuje takýto postup za retroaktívny a žiada ministerstvo o okamžitú nápravu.
  4. SRK upozorňuje, že § 4 ods. 2 písm. c) bod 2. ukladá SAAVŠ automaticky uznávať právnické osoby zapísané v Európskom registri zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a „ich hodnotiace správy na účely posúdenia súladu vnútorného systému a jeho implementácie so štandardami pre vnútorný systém“. Z toho vyplýva povinnosť plne akceptovať takéto hodnotiace správy. Žiadame doplniť povinnosť automatického uznania do návrhu.
  5. SRK žiada doplniť návrh o prechodné a záverečné ustanovenia.
  6. SRK žiada doplniť terminológiu podľa pripomienok členov SRK.

 Súvisiace dokumenty:

  • TS: Stanovisko SRK k návrhu akreditačných štandardov a usmernení (pdf. verzia)

 

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.