Hlas univerzít

Členmi Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) sú podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách rektori slovenských vysokých škôl.

Orgánmi SRK sú prezident a prezídium. Prezident je predstaviteľom SRK, zastupuje ju a koná v jej mene. Prezídium je výkonným orgánom SRK a riadi jej činnosť v období medzi zasadnutiami SRK. Prezídium za svoju činnosť zodpovedá SRK.

Činnosť SRK organizačne a administratívne zabezpečuje sekretariát SRK. Sekretariát SRK riadi sekretár SRK. Sekretár SRK zodpovedá za svoju činnosť prezidentovi SRK.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.