Hlas univerzít

Rektori vysokých škôl sú pobúrení návrhom rozpisu dotácie pre verejné vysoké školy v roku 2022. V súčasnosti neexistuje racionálny dôvod opätovného dramatického znižovania financovania a prehĺbenia útlmu slovenských vysokých škôl. Navrhované zníženie dotácie spolu s nárastom cien energií je likvidačné, pretože priamo ohrozuje základný chod univerzít. Zníženie dotácie spôsobí zvýšenie odlivu študentov a mladých kvalitných pedagógov a vedcov do zahraničia a bude závažnou prekážkou realizácie ohlasovanej reformy. Takýto deštrukčný zásah nemá obdobu v histórii vysokých škôl po roku 1989. SRK vyzýva predsedu vlády SR na stretnutie o riešení krízového stavu.

Nielen SRK, ale aj zahraničné autority zdôrazňujú, že slovenské vysoké školy sú dlhodobo podfinancované. Rektorky a rektori s rozčarovaním vnímajú zavádzajúce informácie o údajne porovnateľnom financovaní slovenských vysokých škôl s okolitými krajinami, či personálnom predimenzovaní slovenských vysokých škôl.

V dôsledku pandémie, inflácie a energetickej krízy dochádza k významnému nárastu cien komodít a vstupov, ktoré majú priamy vplyv na zabezpečenie prevádzky vysokých škôl a to v čase, kedy vysoké školy čelia náročnému procesu implementácie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania. Úsporné opatrenia a finančná nestabilita majú vážne dlhodobé až deštrukčné dôsledky na kvalitu a možnosti vzdelávania na slovenských vysokých školách. SRK požaduje dodatočné zdroje na vykrytie týchto zvyšujúcich sa nákladov.

Prezident SRK Rudolf Kropil hovorí: „Medziročný pokles dotácie pre verejné vysoké školy o 27 mil. EUR a deficit z roku 2021 vo výške 18 mil. EUR spolu s odhadom zvýšených nákladov na energie bude predstavovať celkový deficit vo výške viac ako 60 mil. EUR. Vzhľadom na uvedené požiadame predsedu vlády SR o pracovné stretnutie k riešeniu krízového stavu vysokého školstva.“

Dňa 13. januára 2022 rokovali rektorky a rektori o návrhu rozpisu dotácie pre verejné vysoké školy na rok 2022. Prijaté vyjadrenie je verejne dostupné na webovom sídle SRK.

Súvisiace informácie:

 

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.