Hlas univerzít

Prezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. pozýva rektorky a rektorov a príp. nimi poverených prorektorov a prorektorky na kolokvium o otvorenej vede/vede 2.0 a otvorenom prístupe, ktoré organizuje Slovenská rektorská konferencia na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Podujatie je plánované na 25. apríla 2019 (štvrtok) od 14,00 h a účasť naň je viazaná na pozvánku.

Cieľom kolokvia je informovať vedenia vysokých škôl o politikách otvorenej vedy a otvoreného prístupu, ktoré sú aktuálnymi v európskom kontexte a diskutovať o súčasných možnostiach vysokých škôl a potrebných zmenách. Účastníci budú mať možnosť diskutovať so zodpovednými odborníkmi z Centra vedecko-technických informácií SR, ktoré je poverené touto agendou. Zástupca SRK v pracovnej komisii Európskej asociácie univerzít pre otvorenú vedu/vedu 2.0 zase priblíži účastníkom tému otvorenej vedy v európskom priestore.

Predbežný program
1. Registrácia účastníkov a občerstvenie
2. Otvorenie kolokvia 
3. Prezentácia o otvorenej vede/vede 2.0 
4. Prezentácia o otvorenom prístupe a aktuálnej implementácii v podmienkach SR 
5. Diskusia
6. Zhrnutie a závery

Viac informácií poskytne na požiadanie sekretariát ISRK. Pozvánka bola zaslaná členom SRK. 

Zodpovedná osoba: Mária Čikešová

Ilustračná fotografia: UPJŠ

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.