Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Na týchto stránkach SRK informuje verejnosť o svojej činnosti a podstatných dokumentoch, ktoré sa slovenských vysokých škôl významne týkajú.

V časti Zápisnice sa nachádzajú zápisy zo zasadnutí SRK.

V časti Uznesenia sú zverejnené schválené materiály a vyhlásenia, ktoré nie sú súčasťou zápisníc.

Časť Výročné správy obsahuje výročné správy o činnosti a hospodárení SRK a Inštitútu SRK.

V časti Iné dokumenty zverejnňujeme dôležité verejne dostupné dokumenty, ktoré sa týkajú vývoja vysokého školstva na Slovensku a v zahraničí.   

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.