Hlas univerzít

Bratislava 2. 10. 2017

V pondelok 2. októbra 2017 sa konalo stretnutie prezídia Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou. Prezídium SRK je výkonným orgánom SRK a riadi jej činnosť v období medzi zasadnutiami rektorov. Na stretnutí sa menovite zúčastnili Rudolf Kropil – prezident SRK a rektor Technickej univerzity vo Zvolene, Karol Mičieta – viceprezident SRK a rektor Univerzity Komenského v Bratislave a Marek Šmid – viceprezident SRK a rektor Trnavskej univerzity v Trnave.

Na stretnutí boli prediskutované aktuálne problémy vysokých škôl ako aj strategické zámery ministerstva. Rokovanie sa dotklo financovania vysokých škôl a požiadavky rektorov vychádzajúcej z februárovej Deklarácie partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy každoročne navyšovať rozpočet vysokých škôl min. o 60 mil eur. Diskutovalo sa o autorskom dokumente Učiace sa Slovensko, ktorého nová verzia bola zverejnená ministerstvom v deň stretnutia a o nadväzujúcich legislatívnych zmenách. Prezident SRK Rudolf Kropil informoval o stanoviskách SRK prijatých k návrhu autorského dokumentu Učiace sa Slovensko a k legislatívnym zámerom ministerstva. Ďalšou oblasťou, o ktorej rektori diskutovali s pani ministerkou bola vysokoškolská veda, jej financovanie a čerpanie štrukturálnych fondov, ako aj stav korekcií projektov vysokých škôl zo štrukturálnych fondov. SRK upozornila na kvalitatívny nárast výkonu vysokých škôl, ktorý súvisí s investíciami do vysokoškolskej vedecko-výskumnej infraštruktúry zo štrukturálnych fondov, ale aj o potrebe prijať nový vysokoškolský zákon, ktorý zjednoduší riadenie vysokých škôl. Prezident SRK Rudolf Kropil informoval o organizovaní zimnej univerziády, ktorá bude na Technickej univerzite vo Zvolene začiatkom februára 2018 a o stave prípravy univerzitných športovísk.

Prezident SRK Rudolf Kropil pozitívne zhodnotil stretnutie s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou: „Naše stretnutie je signálom pre akademickú obec, že existuje záujem riešiť problémy akumulované za ostatné obdobie vo vysokoškolskom sektore.“  Prezident SRK a rektor Technickej univerzity vo Zvolene pozval pani ministerku na najbližšie zasadnutie SRK, ktoré sa bude konať na prelome októbra a novembra 2017 a na prehliadku zrekonštruovaných športovísk v areáli Technickej univerzity vo Zvolene.

Slovenská rektorská konferencia je jedným z orgánov reprezentácie vysokých škôl. Cieľom SRK je koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. Jej členmi sú rektori verejných, štátnych a súkromných vysokých škôl, ktorí boli vymenovaní prezidentom SR.

Viac o SRK na webovom sídle www.srk.sk

Tlačová správa (pdf. verzia)

SRK v médiách: skolskyservis.sk (4.10. 2017), teraz.sk (3. 10. 2017), aktualne.centrum.sk (3. 10. 2017), ucitelskenoviny.sk (4. 10. 2017)

Ďalšie informácie: 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.