Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich vysoké školy v Slovenskej republike.

Cieľom SRK je koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. Pri napĺňaní cieľa SRK najmä: koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu rektorov slovenských vysokých škôl v SR; prerokúva a zaujíma stanovisko k zásadným otázkam súvisiacimi s vysokoškolskou politikou, k návrhom všeobecne záväzných právnych noriem, ktoré sa bezprostredne dotýkajú života vysokých škôl alebo prerokúva a zaujíma stanovisko k platným právnym normám uvedeného zamerania; vytvára predpoklady na spoluprácu vysokých škôl SR a vzájomný tok informácií medzi nimi; nadväzuje a udržuje kontakty so zahraničím, s rektorskými konferenciami iných krajín, inými združeniami rektorov vysokých škôl, ako aj s Európskou asociáciou univerzít.

Slobodný prístup k informáciám

Slovenská rektorská konferencia nie je povinná osoba poskytujúca informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "Zákon o slobode informácií"), pretože nie je právnická osoba (§2 ods. 2 zákona o slobode informácií). Povinná osoba je Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie (§2 ods. 3 zákona o slobode informácií), ktorý sprístupňuje informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami a informácie o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy (§3 ods. 2).

Postup pri získavaní informácií podľa zákona o slobode informácií: 

Každá žiadosť o informáciu musí mať predpísané náležitosti uvedené v §14 ods. 2 zákona o slobode informácií. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a spôsob sprístupnenia požadovaných informácií.

Žiadosť o sprístupnenie informácií môže žiadateľ podávať:

  • písomne na adresu: Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie, Panenská 29, 811 03 Bratislava,
  • písomne prostredníctvom elektronickej pošty: srk(at)srk.sk,
  • telefonicky na tel. čísle: 0903/232351,
  • osobne na adrese Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie, Panenská 29, Bratislava.

Súvisiace dokumenty:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.