Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich vysoké školy v Slovenskej republike.

Cieľom SRK je koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. Pri napĺňaní cieľa SRK najmä: koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu rektorov slovenských vysokých škôl v SR; prerokúva a zaujíma stanovisko k zásadným otázkam súvisiacimi s vysokoškolskou politikou, k návrhom všeobecne záväzných právnych noriem, ktoré sa bezprostredne dotýkajú života vysokých škôl alebo prerokúva a zaujíma stanovisko k platným právnym normám uvedeného zamerania; vytvára predpoklady pre spoluprácu vysokých škôl SR a vzájomný tok informácií medzi nimi; nadväzuje a udržuje kontakty so zahraničím, s rektorskými konferenciami iných krajín, inými združeniami rektorov vysokých škôl, ako aj s Európskou asociáciou univerzít.

SRK schvaľuje návrhy alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá podľa zákona minister školstva SR; vyjadruje sa k návrhu ministra na vymenúvanie a odvolávanie predsedu, podpredsedu a ďalších členov Akreditačnej komisie; vyjadruje sa k návrhu ministra na odvolanie člena Akreditačnej komisie; vyjadruje sa k určeniu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠ SR vysokým školám; schvaľuje obmedzenie alebo odňatie pôsobnosti orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy alebo jej fakulty v prípadoch uvedených v zákone; schvaľuje odňatie udeleného štátneho súhlasu súkromnej vysokej škole, ak porušuje povinnosti ustanovené zákonom alebo určené jej vnútorným predpisom; prerokúva ďalšie návrhy a opatrenia z podnetu ministra alebo na požiadanie združenia ak sa významne dotýkajú vysokých škôl; vyjadruje sa k návrhu MŠ SR vláde o zaradenie neuniverzitnej verejnej vysokej školy medzi univerzitné verejné vysoké školy, ak uvedená neuniverzitná verejná vysoká škola spĺňa podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie podmienky na takéto zaradenie; vyjadruje sa k návrhu zákona, ktorý má ministerstvo v úmysle predložiť vláde na zaradenie univerzitnej verejnej vysokej školy medzi neuniverzitné verejné vysoké školy, ak univerzitná verejná vysoká škola nespĺňa podľa Akreditačnej komisie podmienky podľa § 2 ods. 4 zákona a ani nedostatky podľa § 85 ods. 2 zákona neodstránila; vyjadruje sa k návrhu ministerstva o zaradenie univerzitnej vysokej školy medzi výskumné univerzity, ak uvedená vysoká škola spĺňa podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie, na základe komplexnej akreditácie činnosti, podmienky na takéto zaradenie; vyjadruje sa k návrhu ministerstva o vyradenie univerzitnej verejnej vysokej školy spomedzi výskumných univerzít, ak uvedená vysoká škola podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie, na základe komplexnej akreditácie činnosti nedosahuje vynikajúce výsledky v oblasti vedy a techniky, ako aj pri uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa; vyjadruje sa k návrhu ministerstva o obmedzení medziročného nárastu študentov v dennej forme štúdia, na ktorých poskytne jednotlivým vysokým školám finančné prostriedky.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.