Hlas univerzít

Slovenské vysoké školy a univerzity odsúdili ozbrojené napadnutie Ukrajiny ruskou armádou. Mnohé vysokoškolské inštitúcie majú s ukrajinskými partnermi dlhodobé väzby a spoluprácu. Na Slovensku študuje dnes viac ako 5 700 ukrajinských študentov, pôsobia u nás aj ukrajinskí akademici. Dnes slovenské univerzity prijímajú konkrétne kroky na ich podporu.

Viaceré univerzity sa rozhodli pre finančnú podporu ukrajinských študentov. Študentom ohrozeným vojnovým konfliktom na Ukrajine poskytujú sociálne alebo mimoriadne štipendiá v rozsahu od 150 do 300 EUR, odpúšťajú im poplatky za ubytovanie v študentských domovoch alebo znižujú členské poplatky za používanie služieb v študentských domovoch. Študentom ponúkajú pomoc pri zvládnutí študijných povinností. Niektoré univerzity sa rozhodli odpustiť poplatok za podanie prihlášky na štúdium pre akademický rok 2022/2023 uchádzačom z Ukrajiny. Ale aj zriadiť transparentný účet na zbierku finančných prostriedkov na podporu študentov z vojnou dotknutých oblastí. Jedna univerzita vyhlásila výzvu v rámci svojej podpornej schémy pre ukrajinských výskumníkov na 1 – 2 mesačné výskumné pobyty s výskumným grantom 1 200 EUR.

Na väčšine univerzít boli zriadené kontaktné centrá, ktoré ponúkajú sociálno-psychologické poradenstvo, komunikáciu a koordináciu aktivít nielen na vysokej škole, ale aj v príslušnom meste alebo dokonca VÚC. Vysoké školy ponúkajú svoje ubytovacie kapacity nielen svojim zahraničným študentom ohrozeným konfliktom, ale aj ich rodinným príslušníkom, zamestnancom partnerských vysokých škôl z vojnou dotknutých oblastí a ich rodinným príslušníkom, ale aj pred konfliktom utekajúcim občanom Ukrajiny, či hľadajú pre nich ubytovanie. Organizujú humanitárne zbierky. Zvolávajú svojich študentov a absolventov ako dobrovoľníkov do centier prvého kontaktu na hraniciach. Mnohé vysoké školy priamo kontaktovali svoje partnerské vysoké školy a vyjadrili im solidaritu a ponúkli svoju pomoc.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie profesor Rudolf Kropil konštatuje: „Slovenské vysoké školy jasne deklarovali odmietnutie vojnových riešení, vyjadrili podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny. Prišli aj s konkrétnymi krokmi v prospech ukrajinských študentov a akademikov. Vysielajú tak pozitívny signál nielen ukrajinským partnerom, ale aj slovenskej spoločnosti. Univerzity nemajú len vychovávať zamestnancov pre konkrétnych zamestnávateľov. Majú v prvom rade tvoriť, uchovávať a šíriť poznanie. Poznanie, ktoré chráni, posilňuje a rozvíja demokratické a humanistické hodnoty a ktoré prispieva k riešeniu spoločenských výziev, ale aj vojnových konfliktov.“

Nesmieme však zabúdať na ďalších študentov a akademikov v ohrození, vo vojnových zónach vo svete alebo v krajinách, ktoré porušujú ich práva a slobody. Na Slovensku zatiaľ neexistuje špeciálne národné štipendium na pomoc akademikom v ohrození. Práve v dnešných dňoch sa ukazuje jeho opodstatnenosť. Preto odporúčame predsedovi vlády SR, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvu financií SR, aby zriadili fond na podporu akademikov v ohrození.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.