Hlas univerzít

Na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR začalo rozporové konanie k predloženým legislatívnym zmenám týkajúcich sa vysokých škôl v rámci LP/2021/596. Predstavitelia orgánov reprezentácie vysokých škôl boli pozvaní na štvrtok 18. novembra 2021. Rozporové konanie za ministerstvo viedol riaditeľ Odboru stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl Martin Kanovský, ktorý konštatoval, že má limitovaný mandát. Z tohto dôvodu prítomní zástupcovia vysokoškolských reprezentácií vyjadrili sklamanie nad chýbajúcou možnosťou diskutovať o konkrétnych návrhoch zmien, ktorými sa navrhujú obmedzenia samosprávneho riadenia a ktorá im bola mediálne prisľúbená predkladateľom. Po ukončení samotného rozporového konania pozval zástupcov SRK na diskusiu štátny tajomník Ľudovít Paulis, ktorý dodatočne sľúbil niektoré, ale nie zásadné, ústupky pre zachovanie samosprávneho riadenia vysokých škôl a ich fakúlt.

Na rozporovom konaní sa za SRK zúčastnili členovia legislatívnej komisie SRK Rudolf Kropil, prezident SRK a rektori René Bílik a Marek Števček. Za Radu vysokých škôl SR boli prítomní jej predseda Martin Putala a predseda Legislatívnej komisie rady Rastislav Šulek. Zástupcami Študentskej rady vysokých škôl na rozporovom konaní boli predseda Filip Šuran a podpredseda Anton Cvik.

Počas niekoľkých hodín boli zo strany ministerstva akceptované len minoritné požiadavky. Akceptované boli pripomienky týkajúce sa kvestora, učiteľských študijných programov (nielen profesionálne), podpory domácich konzorcií. Ustanovenia ohľadne zloženia a právomocí správnej rady, právomocí akademického senátu, voľby rektora ostávajú v rozpore s reprezentáciami alebo sú stále otvorené.

Rudolf Kropil, prezident SRK, informuje: „Očakávali sme, že ešte počas diskusie o zásadných pripomienkach budeme mať šancu presvedčiť ministerstvo o našich argumentoch. Bohužiaľ sa tak nestalo priamo počas rozporovania. Určitý posun nastal až na osobitnom stretnutí so štátnym tajomníkom, ktoré sa konalo po ukončení rozporového konania. Preto ešte nemôžeme konkretizovať, aká bude finálna podoba návrhu novely vysokoškolského zákona, ktorá pôjde do legislatívneho odboru Úradu vlády SR a na vládu SR.“

Martin Putala, predseda RVŠ, hovorí: „Hoci ministerstvo mediálne prezentovalo ústretovosť k návrhom zo strany vysokých škôl v medzirezortnom pripomienkovom konaní, rozhodne sa tak nestalo. Práve v kľúčových otázkach sme boli postavení pred hotové riešenia, ktoré naďalej okliešťujú akademickú samosprávu a autonómiu.“

Filip Šuran, predseda ŠRVŠ, konkretizuje: „Čakali sme odbornú a vecnú diskusiu k jednotlivým pripomienkam tak, ako to avizovalo ministerstvo školstva pri obídení kontaktnej skupiny. Aj napriek akceptovaniu niektorých našich pripomienok, zostali tie najzávažnejšie neakceptované. Osobne som z tohto prístupu mimoriadne sklamaný.“

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.