Hlas univerzít

Bratislava, 30. marca 2020 – Vysoké školy prijali viaceré ústretové kroky v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými preventívnymi opatreniami proti šíreniu nákazy. Zároveň sú povinné dodržať ustanovenie vysokoškolského zákona, podľa ktorého sa akademický rok začína 1. septembra bežného roka a skončí 31. augusta nasledujúceho roka, ale aj podmienky vyplývajúce z akreditácií študijných programov, z informačných listov jednotlivých predmetov, či iných príslušných právnych predpisov. Slovenská rektorská konferencia informovala o preventívnych krokoch, ktoré prijali slovenské vysoké školy na zabránenie šírenia nového koronavírusu v tlačovej správe 10. marca 2020. Vysoké školy aktuálne upravujú harmonogramy štúdia letného semestra akad. roku 2019/2020 podľa individuálnych podmienok fakúlt a vysokých škôl.

V nadväznosti na nariadenia, ktorými bola prerušená prezenčná forma výučby na všetkých vysokých školách a jej nahradenie dištančným vzdelávaním s využívaním online platforiem doplnených o samoštúdium, vysoké školy upravujú aj termíny odovzdávania záverečných prác, upravujú dátumy konania skúšok vrátane štátnych skúšok a opravných termínov. Vysoké školy chcú týmito krokmi vyjsť v ústrety svojim študentom a zbaviť ich obáv z opakovania ročníka z dôvodu administratívneho zlyhania.

Vysoké školy tiež predĺžili termín podávania prihlášok pre študijné programy I. stupňa štúdia a niektoré podmienky zrušili. Preferujú elektronické prihlášky bez lekárskeho potvrdenia. Prihlášky môžu uchádzači o štúdium zasielať cez elektronický portál e-prihlaska.sk.

Všetky informácie vysoké školy zverejnili na svojich webových sídlach, sociálnych sieťach a relevantné informácie k prijímaciemu konaniu sú zverejnené aj na www.portalvs.sk.

Zmeny vykonávajú vysoké školy v rámci svojej autonómie a v záujme študentov, zamestnancov a budúcich študentov. V súvislosti s prijatými opatreniami prezident Slovenskej rektorskej konferencie profesor Rudolf Kropil hovorí: „Vzhľadom na všeobecnú ochranu zdravia, bolo rozumné zrušiť prezenčnú formu výučby. Je potrebné povedať, že neexistuje iná alternatíva. Jednotlivé opatrenia sme na vysokých školách prijali, napriek tomu že nemôžu úplne nahradiť osobný kontakt učiteľa a študenta. Je potrebné, aby študenti a zamestnanci vysokých škôl prijali vzniknutú situáciu ako výzvu, ktorá ich posunie dopredu a zlepší využívanie digitálnych technológii vo výučbe a administratíve vysokých škôl.“

Súvisiace informácie:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.