Hlas univerzít

Bratislava 11. marca 2022 Predstavitelia slovenských univerzít a vysokých škôl odmietajú vojenský útok Ruskej federácie na Ukrajinu a vyjadrujú podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny a solidaritu jej obyvateľom. Žiadajú, aby boli urýchlene prijaté konkrétne legislatívne opatrenia týkajúce sa prijímacieho konania, ako aj štúdia zahraničných študentov, ktorí ušli pred vojnovým konfliktom na Slovensko. Vyplýva to z prijatých uznesení zo 105. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), ktoré sa konalo 9. marca 2022 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Rektorky a rektori sa pripájajú k mierovej výzve. Odmietajú násilie a hrubú silu ako prostriedky riešenia konfliktov. Zároveň akcentujú potrebu podpory kritického myslenia v slovenskej spoločnosti a úlohy vysokých škôl, ich zamestnancov a študentov, aby sa postavili proti šíreniu politickej propagandy, dezinformácií a alternatívnych faktov, ale aj extrémizmu. Vyzývajú vedenia vysokých škôl, aby pokračovali v prijímaní konkrétnych krokov na pomoc študentom a akademikom v ohrození.

Predstavitelia vysokých škôl a univerzít zásadne nesúhlasia s mediálnymi vyjadreniami, ktoré účelovo prezentujú slovenské vysoké školy ako plošne nekvalitné, ich vedenia ako neschopné a žiadajú objektívnu verejnú diskusiu o vysokom školstve, vede, výskume a inováciách, ich podmienkach a financovaní podloženú dátami. Na Slovensku pôsobia kvalitní vysokoškolskí pedagógovia, kvalitné tímy, ktoré zabezpečujú kvalitné vysokoškolské vzdelanie nad rámec úrovne ich financovania. Rektorky a rektori vyjadrujú vďaku vysokoškolským pedagógom, výskumníkom a zamestnancom za ich prácu v náročných podmienkach poznačených legislatívnou a finančnou nestabilitou. Zároveň ubezpečujú študentov, že spolu s vedeniami vysokých škôl budú hľadať riešenia na zabezpečenie riadneho chodu všetkých činností univerzít, ich rozvoja a kontinuálneho zlepšovania.

Členovia SRK zásadne nesúhlasia s návrhom na rozsiahlu nepriamu novelizáciu zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania cez novelizáciu iným zákonom. Žiadajú oddeliť oba procesy a prerokovať návrh na zmeny v procesoch a štruktúrach Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) osobitným legislatívnym konaním. Žiadajú ministra školstva o predloženie návrhu na novelizáciu tohto zákona orgánom reprezentácie vysokých škôl, ako aj o predkladanie systémových riešení v rezorte založených na faktoch a dátach. Rektorky a rektori nesúhlasia s ukončením činnosti súčasných orgánov agentúry a odporúčajú hľadať riešenia v rámci existujúcej legislatívy, aby neboli ohrozené prebiehajúce akreditácie a prijímanie agentúry za člena ENQA a EQAR.

Rektorky a rektori tiež opakovane vyjadrujú nesúhlas s poklesom dotácie pre verejné vysoké školy za roky 2021 a 2022. Odmietajú ďalšie krátenie rozpočtu pre verejné vysoké školy navrhované v rokoch 2023 až 2026. Dôrazne upozorňujú na pokles výdavkov štátu na vysoké školy v absolútnych číslach, ktorý je už pre ne neúnosný a žiadajú vládu SR, naopak, dorovnať prepad rozpočtu vysokých škôl a navýšiť ho o náklady spojené s rastom cien energií a infláciou tovarov a služieb. Taktiež podporujú požiadavku zamestnancov vysokých škôl na výrazné navýšenie ich platového ohodnotenia.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.