Hlas univerzít
Európske združenia univerzít, výskumných inštitúticí a organizácií, ktoré sa venujú vede a výskumu (EUA, CESAER, LERU a Science Europe) prijali spoločnú deklaráciu pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv. Organizácie podporujú aktivity zamerané na vedu a výskum a vyzývajú EÚ a národné štáty k novej dynamike v Európskom výskumnom priestore (European Research Area, ERA).
Deklarácia vyzýva k posilnenie značky "Science made in Europe" a k potrebe prilákať mladé talenty do Európy, podporovať spoluprácu a získať viac investícií na výskum. Európa musí znižovať existujúcu fragmentáciu, ktorá je prekážkou spolupráce vo výskume, musí podporovať výskum na európskej úrovni. EÚ by si mala určiť ambicióznejšie priority a pravidelne ich monitorovať. Únia sa musí viac otvoriť vo vzdelávaní, výskume a inováciách a prilákať partnerov z podnikateľského prostredia, priemyslu, verejných služieb a občianskej spoločnosti. Úroveň financovania vedy musí byť zvýšená nielen na európskej úrovni, ale aj na národnej. Vlády jednotlivých štátov by mali prestať krátiť prostriedky určené na výskum a konečne by mali vynakladať deklarované 3 % HDP na výskum a rozvoj. EÚ by mala tiež začať vyberať vlastné prostriedky na výskum a alokovať viac zdrojov na svoje výskumné programy.
Deklarácia "New momentum for the European Research Area" z 23. 3. 2017
Zdroj: EUA
Fotografia: STU

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.