Hlas univerzít

V Tirane sa 29. a 30. mája 2024 stretli ministri zodpovední za vysoké školstvo, aby spolu rokovali o implementácií nástrojov a procesov Bolonského procesu a o jeho ďalšom smerovaní (odkaz). Bolonský proces je najvýznamnejšou reformou vysokého školstva, ktorá začala koncom 20. storočia a je stále v procese realizácie. Tento rok si pripomíname 25. výročie jej vzniku. Prvé stretnutie a podpísanie Bolonskej deklarácie sa konalo v roku 1999. Slovenská republika v zastúpení vtedajším ministrom školstva Milanom Ftáčnikom sa stala jej signatárom. Do Bolonského procesu je dnes zapojených 49 krajín.

Slovenskú delegáciu v Tirane viedol riaditeľ odboru vysokých škôl ministerstva školstva Peter Ondreička. Jej členmi boli viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Peter Šimko a predseda výkonnej rady Slovenskj akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo Robert Redhammer. Na konferencii sa okrem iných zúčastnili aj zástupcovia Európskej asociácie univerzít (EUA), ktorá je poradným členom procesu. 

Na konferencii bolo prijaté Tiranské komuniké, ktoré určuje kľúčové úlohy procesu a línie na nasledujúce 3 roky (do roku 2027). Ministri potvrdili svoj doterajší cieľ a to do roku 2030 vybudovať inkluzívny, inovatívny a vzájomne prepojený Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania ("EHEA"). Novinkou je dohoda na zriadení stáleho medzinárodného sekretariátu. Ministri tiež schválili Vyhlásenia o základných hodnotách EHEA (odkaz) a podporili ich monitorovanie a to nielen de-jure, ale aj de-facto (aktuálne v testovacej fáze). Viacerí prítomní konštatovali potrebu pokračovať v kľúčových záväzkoch Bolonského procesu, ktorými sú uznávanie, kvalifikačné rámce a zabezpečenie kvality. Odznel apel na dôkladnú implementáciu a v prípade potreby úpravu existujúcich politík a nástrojov namiesto vývoja nových. Príkladom úspechu Bolonského procesu sú procesy zabezpečovania kvality. Register EQAR je inštitúcia, ktorá bola založená v rámci procesu. Na zasadnutí v Tirane poverili ministri E4 (EUA, ENQA, ESU a EURASHE) revidovať normy a usmernenia zabezpečovania kvality tzv. ESG. Revízia sa bude týkať interného a externého zabezpečovania kvality v reakcii na prebiehajúce zmeny, ako sú digitalizácia a mikroosvedčenia.

Peter Šimko dodáva: "V kontexte Bolonského procesu sa bude aktualizovať aj kreditový systém ECTS, najmä rozšírením o mikroosvedčenia. Prijatý bol tiež celoeurópsky prístup k akreditácií spoločných študijných programov. Ministri sa v Tirane zaviazali bojovať s podvodnými praktikami pri kvalifikačných prácach, proti falošným diplomom a podvodom na objednávku."

V ostatných rokoch je viditeľné, že niektoré ciele je náročné plniť. Príkladom je neúspešný cieľ mobility (20 % absolventov, ktorí majú mať fyzickú skúsenosť s mobilitou) a to aj napriek výraznej finančnej podpore zo strany Európskej komisie a jej programu Erasmus+.

Analýzy a porovnania implementácie reforiem vysokoškolského vzdelávania sú už tradične prezentované v Správe o implementácii Bolonského procesu. Tohtoročná edícia 2024 je zatiaľ dostupná ako prezentácia. Ďalšie údaje budú predstavené v pripravovanej správe EUA Trends report (predpokladaný termín publikácie: VII. 2024). Svoju hodnotiacu správu už predstavili študenti. Správa ESU "Bologna With Student Eyes" kriticky hodnotí implementáciu niektorých nástrojov a politík Bolonského procesu.

Nasledujúca ministerská konferencia a globálne strategické fórum sa budú konať v Rumunsku a Moldavsku v roku 2027.

Foto: Archív Petra ŠImka

 

 

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.