Hlas univerzít

V súčasnej dobe sa formuje 10. rámcový program, ktorý by sa mohol orientovať na podporu výskumu s dvojitým využitím (civilné a vojenské). EK zverejnila tzv. „Economic security package“, ktorého súčasťou je návrh na zlepšenie bezpečnosti výskumu, ako aj biela kniha týkajúca sa výskumu financovaného z EÚ programov s dvojitým využitím. EK chce zvýšiť investície do obrany a výskumu cez RP10. Do verejnej konzultácie ohľadne podpory medzi tromi navrhovanými modelmi sa zapojila EUA svojimi pripomienkami.

Pri technológiách s dvojitým využitím zohrávajú univerzity kľúčovú úlohu ako producenti poznatkov, vývojári a príjemcovia riešení pre hlavné spoločenské výzvy, vrátane aspektov bezpečnosti a odolnosti. Každá z troch možností načrtnutých v Bielej knihe môže uľahčiť túto úlohu rôznymi spôsobmi a EUA detailne preskúmala ich príslušné dôsledky pre univerzity. Kvôli nedostatku hodnotení vplyvu, ktoré by zdôvodnili možnosti a ich prednosti, EUA zastáva názor, že by bolo predčasné vyjadrovať sa k preferenciám. Mnohé neznáme faktory týkajúce sa témy technológií s potenciálom dvojitého využitia znamenajú, že Biela kniha poskytuje len obmedzený náhľad na to, čo môžu univerzity očakávať od budúcich programov EÚ. Okrem nejasnej definície dvojitého využitia by EUA rada identifikovala niektoré aspekty, ktoré by Európska komisia mohla ďalej rozvinúť.

Prvým aspektom, ktorý by sa mal podrobnejšie objasniť, sú finančné dôsledky výskumu s dvojitým využitím. EUA sa oprávnene pýta, že ak sa zahrnú obranné aplikácie výskumu do nástroja s dvojitým využitím v rámci rámcového programu pre výskum a inovácie, znamenalo by to potrebu dodatočného financovania? A taktiež, ak sa zase vytvorí nový samostatný nástroj s dvojitým využitím, bude tento program súťažiť o finančné prostriedky s rámcovým programom? EUA sa domnieva, že je potrebné podrobne vyhodnotiť potenciálne administratívne zaťaženie pre výskumníkov a univerzity, ako aj ťažkosti s hodnotením medzinárodnej spolupráce v súlade s akademickými normami. Napríklad v súvislosti s otvorenou vedou by obranné aplikácie mohli vyžadovať prísnejšie pravidlá otvoreného prístupu k výsledkom a údajom z takýchto projektov. Podľa EUA ešte nie je úplne jasné, ako by výslovné zavedenie dvojitého využitia ovplyvnilo výskumné kariéry a ich hodnotenie. Okrem toho môže byť účasť pridružených a iných tretích krajín na konkrétnych výzvach výrazne obmedzená, čo je v rozpore so zásadou otvorenosti programov výskumu a inovácií.

S prihliadnutím na tieto úvahy je nemožné jednoznačne posúdiť výhody a nevýhody jednotlivých možností. Prvá možnosť navrhuje väčšiu synergickú kooperáciu medzi civilnými a obrannými programami a reálny potenciál na efektívnejšie využitie výsledkov existujúcich projektov. Zachovanie výlučného civilného zamerania povedie k absencii  projektov na obranu v RP a ich financovanie len prostredníctvom Európskeho obranného fondu (EDF). EUA sa aj v tomto bode oprávnene pýta, či by to mohlo mať za následok menší rozpočet pre 10. rámcový program?
Druhá možnosť má tendenciu zachovať kľúčové aspekty programu Horizont Európa v rámci 10. rámcového programu, ako je otvorenosť voči tretím krajinám v konkrétnych oblastiach spoločného záujmu. Zároveň by bolo možné obmedziť program vo vybraných častiach zahŕňajúcich citlivé technológie. Táto možnosť umožní programovanie spin-in výziev zahŕňajúcich výsledky projektov v oblasti obrany z EDF priamo do RP10. Očakáva sa, že by pritiahol viac aktérov z obranného priemyslu do RP10, keďže ich súčasná účasť v programe Horizont Európa je obmedzená na civilné aplikácie. Druhá možnosť by otvorila viac príležitostí pre univerzity, ktoré sa zaujímajú o vývoj obranných aplikácií a umožnila by im osloviť širší okruh zainteresovaných strán z obranného priemyslu. Avšak stále ostáva nejasný presný rozsah na stupnici technologickej pripravenosti, kde by sa mali uplatňovať obranné aplikácie. Aktéri v oblasti výskumu a inovácií nemajú rovnaké kapacity na zapojenie sa do projektov s vysokou úrovňou technologickej pripravenosti (TRL). Existuje preto riziko, že by sa priemysel mohol monopolizovať, lebo vzhľadom na povahu obranného priemyslu pozostávajúceho z veľkých spoločností so silnými väzbami na národné vlády by títo hráči pravdepodobne v programe dominovali. Od samého začiatku je dôležité objasniť aj témy výskumu a inovácií s dvojitým využitím, aby sa mohli vyčleniť prostriedky na exkluzívne civilné aplikácie. V opačnom prípade by bolo potrebné definovať témy v jednotlivých pracovných programoch, čo by zrejme viedlo k prílišnej nepredvídateľnosti.

Súčasťou tretej možnosti je návrh samostatného nástroja s vlastným rozpočtom so špecifickým zameraním na výskum s dvojitým využitím. Podľa Európske komisie znamená pre žiadateľov väčšiu zložitosť vzhľadom na nové kritériá oprávnenosti a pravidiel účasti a pre vlastné rady novú komitológiu a štruktúry riadenia. Rozhodujúce je, že rozpočtové dôsledky je ťažké predvídať.

EUA je otvorená ďalšej odbornej diskusii s Európskou komisiou a uvítala by viac podrobností o námietkach.

ZDROJ: EUA

FOTO: Pixabay

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.