Hlas univerzít

Európska asociácia univerzít v kontexte blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu zverejnila kľúčové politické posolstvá v dokumente „Obnovená spoločenská zmluva pre Európu a jej univerzity: Ako môžu univerzity a tvorcovia politiky spolupracovať na formovaní silnej, otvorenej a odolnej Európy“, ktorý vychádza z projektu UNIFE a z diskusií jej členov. 

EUA žiada obnoviť spoločenskú zmluvu medzi Európou a jej univerzitami. Vysokoškolské vzdelávanie a výskum považuje za chrbtovú kosť európskych inovácií a rozvoja, a s globálnou konkurencieschopnosťou Európy a s dlhodobými ambíciami EÚ, aj riešenia zložitých spoločenských výziev. Univerzity sú jedinečnými miestami inovácií a kritického myslenia a kultúry. EUA odporúča, aby sa riadenie univerzít stalo spoločnou európskou ambíciou. Aby bolo zabezpečené slobodné a kritické myslenie ako základ vedomostí, objavov a inovácií. Počas ďalšieho mandátu (2024 – 2029) EUA žiada vedenie Európskej komisie, členov Európskeho parlamentu a predstaviteľov členských štátov EÚ v Rade EÚ:

 1. Posilniť mnohostranný rámec spolupráce

EÚ musí zabezpečiť, aby boli politiky vzdelávania, výskumu a inovácií koordinované, vytvárali prepojenia využívaním synergií medzi Európskym výskumným priestorom (ERA), Európskym vzdelávacím priestorom (EEA) a Európskym priestorom vysokoškolského vzdelávania (EHEA) a poučili sa zo skúseností zo spolupráce so širšou Európou prostredníctvom Bolonského procesu/EHEA s cieľom pripraviť sa na možné rozšírenie EÚ.

2. Zvýšiť účinnosť európskeho systému viacúrovňového riadenia

Zlepšenie koordinácie a prepojenia medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a európskymi politikami a na európskej úrovni uľahčenie národnej implementácie reforiem (napr. proces európskeho semestra) podporí súdržnosť a zabráni úniku mozgov.

3. Zaviesť „univerzitnú previerku“ pred vypracovaním právnych predpisov EÚ

Posúdením vplyvu legislatívy na univerzity a ich aktivity (napr. v obchode, migrácii, digitálnej transformácii, právnom poriadku, či strategickej autonómii), táto kontrola by mala aktívne zapojiť univerzity a zabezpečiť, že nová legislatíva nebude brániť vzdelávaniu a výskumným a inovačným aktivitám.

4. Rozpočet pre ambiciózne vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie

Ďalší viacročný finančný rámec musí zabezpečiť ambiciózne rozpočty programov EÚ financujúcich vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie, ktoré budú podporovať excelentnosť aj inklúziu. Okrem toho by mala EÚ združovať zdroje tam, kde spoločné európske projekty a iniciatívy prinášajú pridanú hodnotu, zaistiť synergiu medzi programami a národným a regionálnym financovaním a zabezpečiť, aby členské štáty dosiahli cieľ investovať 3 % do výskumu a inovácií a 2 % do vysokoškolského vzdelávania.

5. Podporovať globálnu úlohu univerzít ako zodpovedných staviteľov mostov a sprostredkovateľov vedomostí

Otvorená medzinárodná spolupráca by mala byť predvolenou možnosťou, zatiaľ čo sektor vysokoškolského vzdelávania a výskumu a tvorcovia politík musia zostať ostražití a od prípadu k prípadu, prostredníctvom podrobného prístupu, hodnotiť riziká. Okrem toho je medzinárodná otvorenosť dôležitá pre úlohu univerzít pri posilňovaní miestnych a regionálnych inovačných ekosystémov a ich prepojenie so svetom.

6. Presadzovať základné hodnoty inštitucionálnej autonómie a akademickej slobody

Garancia inštitucionálnej autonómie univerzít (pozn. v slovenskej legislatíve akademická samospráva) je predpokladom moderných univerzít, aby si rozvíjali svoje inštitucionálne profily a efektívne plnili svoje poslanie. Ochrana a podpora akademickej slobody je najdôležitejším základom pre zmysluplný výskum a výučbu, vďaka ktorým v konečnom dôsledku napredujú vedomosti a tým aj spoločnosť.

7. Rozvíjať fyzickú a virtuálnu infraštruktúru

Učiaci sa, výskumníci, inovátori a administratíva potrebujú digitálne štruktúry a regulačné iniciatívy, ktoré uľahčujú cezhraničnú spoluprácu pre celý európsky kontinent, ako je napríklad Európsky elektronický preukaz totožnosti, Európska infraštruktúra blockchainových služieb a Európsky rámec interoperability.

8. Vyčleniť financie na rozvoj vedenia univerzít

To je kľúčové na podporu inštitucionálneho rozvoja univerzít a uvoľnenie ich transformačného potenciálu. Vodcovské schopnosti sú tiež dôležitým faktorom úspechu v európskej a nadnárodnej spolupráci medzi univerzitami.

EUA následne zverejnila prehľad o voľbách do Európskeho parlamentu, ktorý načrtáva, prečo sú EÚ a voľby dôležité pre univerzity. Tiež vysvetľuje úlohu Európskeho parlamentu pri tvorbe politiky EÚ. V blízkej dobe plánuje organizáciu webinára o význame volieb do EP pre univerzity pre svojich členov. 

Súvisiace informácie:

Ilustrácia: EP

 

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.