Hlas univerzít

Bratislava 16. novembra 2022

Slovenská rektorská konferencia (SRK) sa každoročne, v súlade s vysokoškolským zákonom, vyjadruje k dotácii zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy a k metodike na určovanie tejto dotácie. K návrhu budúcoročného financovania SRK ocenila, v diskusii so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Michalom Fedákom a generálnym riaditeľom Sekcie vysokých škôl Marcelom Vysockým, snahu ministerstva o zvýšenie úrovne financovania vysokoškolského vzdelávania a vedy, ako aj sociálnej podpory študentov vysokých škôl oproti súčasnému roku. Navýšenie zdrojov však zatiaľ kryje len potreby valorizácie platov zamestnancov vysokých škôl a čiastočne aj inflácie.


Rudolf Kropil, prezident SRK, dodáva: „SRK dlhodobo žiada každoročné navýšenie investícií zo štátneho rozpočtu pre vysoké školy o minimálne 60 miliónov eur mimo prostriedkov EŠIF, sociálnej podpory študentov, valorizácie platových taríf a doplatenia minimálnej mzdy. Konštatujeme, že bez navýšenia finančných prostriedkov - nielen na prežitie, ale aj skutočný rozvoj, sa nepodarí dosiahnuť konkurencieschopné vysoké školstvo v európskom kontexte.“

SRK podala k návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2023 viaceré pripomienky. Rektorky a rektori nesúhlasia s opätovnou zmenou podmienok financovania vysokých škôl. Žiadajú, aby v záujme stability, objektívnosti a transparentnosti financovania vysokých škôl ministerstvo implementovalo do metodiky až konečné výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Členovia SRK navrhujú, aby do tej doby ministerstvo zachovalo doterajšiu metodiku prerozdeľovania prevádzkových prostriedkov v podprograme pre výskum a vývoj. Okrem toho, v záujme stability finančných podmienok pre plánovanie a rozvoj vysokých škôl, rektorská konferencia žiada, aby ministerstvo implementovalo metodiku na dlhšie obdobie aspoň troch rokov.

SRK navrhuje, aby boli excelentné pracoviská podporované z dodatočných prostriedkov nad rámec dotácie pre verejné vysoké školy alebo, aby bola priamo pre ne vytvorená samostatná kapitola v štátnom rozpočte. Zároveň požaduje upraviť metodiku výpočtu identifikácie excelentných pracovísk a určovania výšky príslušnej dotácie tak, aby nedochádzalo k diskriminácii pracovísk s menším počtom zamestnancov a vysokou intenzitou výskumnej činnosti a ani k skokovým zmenám.

Navýšenie dotácie z dôvodu inflácie je v metodike stále nízke a nereflektuje zvyšovanie cien všetkých energií, finančných nárokov na akreditačné procesy, finančných zdrojov potrebných na procesy verejného obstarávania a cien poplatkov za odpady. SRK žiada v nadväznosti na zvyšovanie cien vstupov prehodnotiť aj príspevok na stravovanie študentov.

Rektorky a rektori ďalej odporúčajú zaviesť v metodike rovnomerné hodnotiace obdobia pri výkonových parametroch v záujme stabilizácie finančných podmienok.

#InvesticiadoBuducnosti

Súvisiace informácie:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.