Hlas univerzít

Vysoké školy a univerzity sa dohodli neprerušiť od 17. novembra 2022 výučbu a budú pokračovať v napĺňaní ich poslania. Zároveň však trvajú na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných Slovenskou rektorskou konferenciou vo výzve Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku! zo dňa 13. septembra 2022. Snahou rektoriek a rektorov je dlhodobé zlepšovanie podmienok, v akých sa vysokoškolské vzdelávanie, veda, výskum a umelecká činnosť realizujú a zvyšovanie ich kvality. Preto SRK víta otvorenú a konštruktívnu komunikáciu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a prípravu memoranda o porozumení a spolupráci. Vysoké školy ako autonómne inštitúcie sa môžu rozhodnúť pre zotrvanie v protestnej pohotovosti.

Prezident SRK Rudolf Kropil konkretizuje, prečo sa rektorky a rektori rozhodli neprerušiť výučbu. „Dôvodmi nášho rozhodnutia je napĺňanie požiadaviek deklarovaných 13. septembra 2022 v záujme zabezpečenia riadneho chodu vysokých škôl, prísľuby predsedu vlády SR a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o splnení všetkých požiadaviek, ako aj túžba študentov a pedagógov pokračovať v prezenčnej výučbe po dvoch rokoch dištančnej výučby.“

Financie na pokrytie zvýšených nákladov na energie do konca roka 2022 vo výške 17 miliónov eur už boli alokované na jednotlivé vysoké školy. SRK má prísľub ministra školstva, že budúcoročný rozpočet pre verejné vysoké školy bude obsahovať aj dofinancovanie nárastu cien energií v roku 2023. Taktiež finančné prostriedky, ktoré boli v štátnom rozpočte doplnené z deficitu 27 miliónov eur, nemajú byť viazané. V priebehu roka 2023 má byť rozpočet na vysoké školy navýšený na úroveň roka 2020 bez valorizácie. V kontexte návrhu rozpočtu pre verejnú správu a kapitoly pre vysoké školy SRK odmieta argument predpisovania znižovania počtu vysokoškolských zamestnancov a žiada stabilizáciu počtu a platov zamestnancov, tak aby vysoké školy mohli kvalitne plniť svoje poslanie a zároveň mali personálne kapacity aj na rozvoj.

V kontexte 17. novembra 2022, ktorý je Dňom boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodným dňom študentov, SRK apeluje na spoločnosť, aby vzdelanie vnímala ako spoločenskú prioritu. Rudolf Kropil vysvetľuje: „Vysoké školy plnia celé spektrum poslaní a úloh. Vysokoškolský sektor je vo všeobecnosti rozhodujúci pre hospodársky rozvoj a kľúčový pre budovanie znalostnej spoločnosti. Neexistuje oblasť ekonomického života, v ktorej by vysoké školy prostredníctvom výskumu a vývoja nemali významnú úlohu. Vysoké školy vychovávajú kvalifikovanú pracovnú silu schopnú kritického a nezávislého myslenia a podporujú sociálnu mobilitu jednotlivcov. Vysokoškolské vzdelávanie slúži pre verejné a súkromné účely. Podporuje spoločnosť, ktorá je prosperujúcejšia, bohatšia a vitálnejšia.“

#InvesticiadoBuducnosti

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.