Hlas univerzít

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo 15. marca 2017 autorský návrh dokumentu "Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania - Učiace sa Slovensko“, ktorý má byť východiskom pre reformu slovenského školstva. 

Ministerstvo otvorilo pripomiekové konanie k návrhu pre odbornú a širokú verejnosť, ktoré bude ukončené 26. apríla 2017.

Slovenská rektorská konferencia mala možnosť pripomienkovať návrh ešte pred zverejnením. Členovia SRK o návrhu rokovali na 79. zasadnutí SRK (december 2016) a na 80. zasadnutí SRK (január 2017). Pripomienky a stanovisko SRK boli zverejnené a sú sú časťou zápisníc z rokovania. O aktuálnom autorskom návrhu budú rektorky a rektori rokovať na najbližšom zasadnutí SRK. 

Správa MŠVVaŠ SR o publikovaní autorského návrhu -http://www.minedu.sk/rezort-skolstva-predstavuje-narodny-program-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania-uciace-sa-slovensko/

Autorský návrh - http://www.minedu.sk/data/files/6987_uciace_sa_slovensko.pdf

Zápisnice zo zasadnutí SRK - https://www.srk.sk/sk/dokumenty/zapisnice

Spracovala: M. Čikešová

Ilustračná fotografia: UJS

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.