Hlas univerzít

6. júna 2024 sa na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave konalo 114. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. Prezident SRK Vladimír Hiadlovský požiadal členov SRK nominovaných do poradných orgánov projektov na realizáciu Programového vyhlásenia vlády SR na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a tiež členov, ktorých nominanti boli prostredníctvom SRK nominovaní do vybraných orgánov, aby na zasadnutí informovali o doterajších aktivitách a výstupoch jednotlivých projektov. SRK aktuálne nominovala odborníkov a odborníčky, ktorí prezentujú svoje vlastné odborné názory, do 14  projektov a to menovite:

 1. Atraktívne vysoké školy;
 2. Zvýšenie počtu študentov vo vybraných odboroch;
 3. Atraktívnosť bakalárskeho štúdia;
 4.  Internacionalizácia vysokých škôl;
 5.  Špičkoví odborníci na vysokých školách;
 6. Rozvoj doktorandského štúdia;
 7. Kvalitná príprava nových učiteľov;
 8.  Rast financovania vysokých škôl, výskumu a vývoja;
 9. Zefektívnenie procesov vysokých škôl;
 10. Centrálne riadenie grantových schém;
 11. Podpora špičkových vedcov;
 12. Ekosystém VVI;
 13. Celoživotné vzdelávanie; 
 14. Moderné vzdelávanie na stredných školách.

Na zasadnutí bolo prijaté uznesenie, ktorým SRK vzala na vedomie informáciu o aktivitách a doterajších výstupoch 14 poradných orgánov na realizáciu Programového vyhlásenia vlády. Členovia SRK tiež schválili s pripomienkami návrh uznesení Spoločného zasadnutia ČKR a SRK 2024 a návrh vyjadrenia ČKR a SRK k voľbám do Európskeho parlamentu 2024, ktoré boli neskôr predložené na spoločnom zasadnutí (prijaté znenie).

V Trnave sa konalo aj  22. zasadnutie pléna Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie, na ktorom bola schválená Výročná správa 2023. Výročná správa obsahuje správu o činnosti a ročnú správu o hospodárení. Všetky doterajšie výročné správy sú zverejnené na webovom sídle SRK (odkaz). Plénum ISRK schválilo plán činnosti na rok 2024 a rozpočet na rok 2024. Členovia ISRK okrem iného schválili aj Dodatok č. 1 Stanov ISRK, ktorým sa mení text stanov v čl. 1  bode 3. s účinnosťou od 1. júla 2024 vrátane a týka sa zmeny sídla.

Autor: MČ

Fotografia: Roman Miča

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.