Hlas univerzít

V ostatných dňoch sa v odborných kruhoch rozoberal program Rozširovania účasti a posilnenia ERA zavedený v rámci programu Horizont 2020 s cieľom pomôcť členským štátom EÚ so slabšími výskumnými a inovačnými systémami dobehnúť špičku. V rámci programu Horizont 2020 bol k dispozícii rozpočet vo výške takmer 1 miliardy EUR, ktorý financoval tri hlavné nástroje: teaming, twinning a ERA Chairs. V ďalšom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie bolo vyčlenených z rozpočtu takmer 3 miliardy EUR a pribudli nové nástroje. Tieto iniciatívy majú zabezpečiť rovnomernejší a inkluzívnejší rozvoj výskumných kapacít naprieč Európou a posilniť celkovú konkurencieschopnosť a inovačný potenciál EÚ.

Aktuálne sa rôzne skupiny autorít z vedecko-výskumného spektra EÚ vyjadrujú k budúcej pozícii programu Rozširovania účasti a posilnenia ERA v nasledujúcom 10RP. Program podporujú, avšak majú rozdielne názory na jeho štruktúru, nástroje, rozpočet či účel.

Dánsko vydalo stanovisko k 10. RP, v ktorom vyzvalo na ukončenie Widening opatrení s tým, aby sa táto oblasť financovala z iných zdrojov napr. prostredníctvom EŠIF, ktoré sú určené na podporu zaostávajúcich regiónov EÚ. EARTO (European Association of Research and Technology Organizations) zaradila Widening opatrenia k nevýkonným a problematickým nástrojom, pri ktorých treba urobiť nápravu a rozhodnúť o ich ďalšom pôsobení. 

Úplne opačne sa k programu postavilo Lotyšsko, ktoré vyzvalo prostredníctvom svojho pozičného dokumentu o zdvojnásobenie rozpočtu, jeho umiestnenie v pilieri I a zameranie sa na uplatňovanie princípu excelentnosti pre projekty v krajinách rozširovania.

Iné pozičné dokumenty sa špeciálne k Widening opatreniam nevyjadrujú, z hľadiska rozpočtu však väčšina z nich požaduje zvýšenie rozpočtu 10RP na 200 miliárd EUR, čo by pravdepodobne znamenalo aj navýšenie rozpočtu programu Rozširovania účasti a posilnenia ERA (keďže sa vypočítava ako 1% z celkového rozpočtu). Zároveň z ich strán zaznievajú požiadavky na národné vlády krajín spadajúcich do tejto časti RP, aby na výskum a vývoj zvýšili výdavky na 3% z celkového HDP.

Združenie výskumných univerzít LERU navrhuje vytvoriť novú „podpornú“ časť programu, ktorá by zahŕňala ERA a Widening opatrenia, taktiež výskumné infraštruktúry, ktoré sú v súčasnosti súčasťou prvého piliera, čo by podľa nich zabezpečilo holistický prístup k výskumu a inováciám.

Organizácia The Guild of European Research-Intensive Universities je zástancom posilnenia excelentnosti výskumu v celej Európe a zníženia medzery vo výskume a inováciách. Program musí byť podľa nich zachovaný s možnosťou rozšírenia nástrojov s preukázaným úspechom a uprednostnením synergie s politikou súdržnosti.

Vedecké organizácie patriace do Initiative for Science in Europe považujú Widening opatrenia za veľmi zložité s obmedzeným rozpočtom. Navrhujú zjednodušiť a prispôsobiť tieto schémy potrebám výskumníkov z krajín EÚ15 ich premenou na jednoduché mechanizmy integrované v každom z troch pilierov. To by uľahčilo výskumníkom z EÚ 15 prístup k ERC, MCSA, klastrom a inovačným programom.

Z analýzy vyjadrení jednotlivých organizácií je zrejmé, že sa schyľuje k zásadnej reštrukturalizácii programu Rozširovania účasti a posilnenia ERA. Niektoré členské štáty si želajú, aby sa program vzťahoval aj na regióny s nízkou výkonnosťou v celej Európe, iné chcú zotrvanie súčasnej orientácie na konkrétne krajiny.

Názory sa rôznia aj v prípade nástrojov (aktuálne je ich osem) využívaných v programe. Európska asociácia univerzít (EUA) navrhuje nový nástroj, ktorý by umožnil inštitúciám z rozširujúcich sa krajín viesť vývoj výskumných projektov v malých výskumných tímoch zložených z výskumníkov zo všetkých krajín EÚ. Rovnaké vnímanie panuje v presvedčení, že je potrebné lepšie koordinovať rôzne finančné toky EÚ na podporu výskumu a inovácií. Platí to najmä v prípade kombinácie európskych štrukturálnych a investičných fondov a fondov rámcových programov.

Posledný spoločný návrh, ktorý rezonoval v organizáciám sa orientuje na zmenu vnímania programu Rozširovania účasti a posilnenia ERA, ktorý je často spájaný s nedostatkom excelentnosti. Iniciatíva popredných biologických vedeckých inštitúcií a univerzít z jedenástich krajín strednej a východnej Európy Alliance4Life je presvedčená, že je načase, aby sa akcie na rozšírenie navrhli tak, aby sa príjemcovia grantov stali lídrami, a nie neskúsenými partnermi, ktorí sa učia od vynikajúcich západoeurópskych výskumníkov.

 

Zdroj: EK, Science Business

Foto: Pixabay

 

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.