Hlas univerzít

Európska komisia dosiahla svoj cieľ. V ostatnej výzve iniciatívy na podporu aliancií Európske univerzity bolo vybraných 14 sietí so 130 vysokými školami, z toho tri so slovenskou účasťou. Spolu tak Európska komisia doteraz vybrala a podporuje 64 aliancií Európske univerzity. Členmi alebo lídrom aliancií je doteraz 8 slovenských univerzít.

Cieľom aliancií Európske univerzity je zlepšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť vysokých škôl v Európe, ako aj podporovať európske hodnoty a identitu prostredníctvom dlhodobej štrukturálnej, strategickej a udržateľnej spolupráce. Aliancie plnia viaceré zadania a hľadajú možnosti ako realizovať dlhodobú spoločnú stratégiu vzdelávania v službách spoločnosti a s prepojením na výskum a inovácie. Aliancie môžu budovať európske medziuniverzitné kampusy pre študentov a zamestnancov, aby mohli študovať a pracovať v rôznych európskych krajinách, rôznych jazykoch a naprieč sektormi a akademickými disciplínami. Európske tímy, ktoré vznikajú v rámci aliancií, prinášajú nové poznatky a vďaka inovačným ekosystémom pomáhajú riešiť súčasné a budúce spoločenské výzvy.
 
Medzi novými alianciami sú EMERGE s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, PIONEER so Žilinskou univerzitou v Žiline a KREATIVEU s Trnavskou univerzitou v Trnave. V predchádzajúcich výzvach boli podporené aliancie INVEST so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, ENLIGHT s Univerzitou Komenského v Bratislave, ULYSSEUS s Technickou univerzitou v Košiciach, ako aj EULIST so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a FILMEU+ s Vysokou školou múzických umení v Bratislave. Osem slovenských verejných vysokých škôl, na ktorých v akad. roku 2023/24 študovalo spolu 54 411 študentov na 1. a 2. stupni v obidvoch formách štúdia a 3 244 doktorandov (denných a externých). Skoro 58 % študentov a až 69 % doktorandov má alebo čoskoro bude mať príležitosť využiť rôznorodé možnosti vzdelávania, ktoré ponúkajú aliancie. 
 
Podľa Európskej komisie "aliancie vytvárajú to, čo Enrico Letta nazval vo svojej správe o budúcnosti jednotného trhu „piatou slobodou“ - učiť sa, študovať, vyučovať a bádať bez hraníc." Komisia zahrnula do ostatnej výzvy aj založenie tzv. spoločenstva praxe (Community of practice). Toto spoločenstvo alebo komunita má za cieľ posilniť vzájomné učenie sa medzi všetkými existujúcimi alianciami Európskych univerzít a to zdieľaním osvedčených postupov a zlepšovaním synergií medzi komunitou a mimo nej. Spoločenstvo tiež podporí šírenie opakovane použiteľných výsledkov a modelov v celom vysokoškolskom sektore.
 
V nasledujúcich rokoch budú aliancie Európskych univerzít spájať stále viac fakúlt, katedier, zamestnancov a študentov, začlenia viac (fyzických, virtuálnych a zmiešaných) možností mobility pre študentov a zamestnancov do svojich učebných osnov, ponúknu inovatívnejšie a flexibilné spôsoby vzdelávania založené na problémových a transdisciplinárnych prístupoch, vytvoria viac spoločných študijných programov a budú udeľovať mikroosvedčenia. Aliancie budú ešte inkluzívnejšie a budú sa viac zapájať do svojich komunít. Kľúčovým prvkom v iniciatíve bude poskytovanie európskeho titulu v spoločných študijných programoch.
V súlade s Európskou stratégiou pre univerzity, Európska komisia spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi a zainteresovanými stranami na pláne investícií a s cieľom uľahčiť komplexnejší prístup k financovaniu aliancií v rokoch 2028 – 2034.
 
Z úspechu slovenských univerzít sa tešíme a pozývame slovenských a zahraničných študentov využívať nové možnosti, ktoré im aliancie ponúkajú. 
 
Súvisiace informácie:

Autor: MČ

Zdroj a foto: EK

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.