Hlas univerzít

Európska asociácia univerzít zverejnila hodnotenie programu Horizon 2020 v polovici programovacieho obdobia na základe pripomienok a návrhov univerzít a národných rektorských konferencií, ktoré sú členmi asociácie.

EUA vypracovala aj súhrn o Európskom fonde pre rizikové investície (European Fund for for Strategic Investments, EFSI).

Analýza EFSI a Horizon 2020 ukázala, že EFSI nie sú pre univerzity vhodné. Mnohé univerzity nemôžu čerpať pôžičky z fondu EFSI, pôžičky nie sú ani vhodný nástroj na financovanie výskumu. Naopak Horizon 2020 by mohol byť efektívnejší, ak by bolo v programe viac finančných prostriedkov. Horizon 2020, ako aj budúci 9. rámový program, musia zotrvať na princípoch excelentnosti, spolupráce a multidisciplinarity. Musia ponúknuť viac príležitostí pre spoločenské a humanitné vedy, ako je tomu doteraz. Dlhodobé financovanie výskumu na európskej, ale aj národnej úrovni, podporuje rast inovácií. Financovať treba nielen aplikovaný, ale aj základný výskum, ktorý je stále viac na okraji záujmu. Podporu potrebujú politiky open access a open data pri výskume financovanom z verejných zdrojov.

EUA v súčasnosti prezentuje kampaň "EU Funding for universities", v ktorej využíva výsledky analýz a hodnotiacich správ.

EUA tiež zverejnila víziu budúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie (FP9). 

Súvisiace informácie:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.