Hlas univerzít

Prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a rektora Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. prijal dňa 7. marca 2017 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Peter Plavčan, PhD. Na stretnutí spolu hovorili o pripravovanej reforme vysokoškolského vzdelávania a chystanej novele zákona o vysokých školách. Prezident SRK informoval ministra aj o prípravách na zimnú univerziádu, ktorá sa bude konať v roku 2018.

Následne sa na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR konalo stretnutie prezídia SRK v zložení prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc (prezident), prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (viceprezident SRK a rektor Univerzity Komenského v Bratislave) a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (viceprezident SRK a rektor Trnavskej univerzity v Trnave) s generálnym riaditeľom Sekcie vysokých škôl Mgr. Jozefom Jurkovičom a jeho tímom. Predmetom stretnutia bola diskusia o návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Zástupcovia ministerstva akceptovali väčšinu pripomienok predložených prezídiom SRK a prisľúbili ich zapracovanie do návrhov oboch zákonov.

Ďalšie informácie - http://www.minedu.sk/minister-peter-plavcan-prijal-prezidenta-slovenskej-rektorskej-konferencie/

Zdroj: webové sídlo MŠVVaŠ SR (www.minedu.sk) a SRK

Foto: minedu.sk

(MC)

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.