Hlas univerzít

Európska komisia publikovala správu expertov vedených Pascalom Lamym s názvom "LAB – FAB – APP Investing in the European future we want (Report of the independent High Level Group on maximising the impact of EU Research & Innovation Programmes)", tzv. Lamyho správa. V správe experti predložili 11 odporúčaní pre zlepšenie európskeho programu pre výskum a inovácie. Správa bola prvý krát predstavená na konferencii Research & Innovation – shaping our future dňa 3. júla 2017 v Bruseli, na ktorej sa zúčastnil aj viceprezident SRK prof. Marek Šmid. 

Stručná informácia o 11 odporúčaniach predložených v tzv. Lamyho správe:

 1. Prijať priority v európskom výskume a inováciách a národných rozpočtoch (opatrenia: zdvojnásobiť rozpočet 9. rámcového programu po 2020).
 2. Prijať skutočnú inovačnú politiku EÚ, ktorá bude podporvať tvorbu budúcich trhov (opatrenia: posilniť ekosystém pre výskumníkov, inovátorov, priemysel a vlády a tak podporovať a investovať prostredníctvom Európskej inovačnej rady do inovatívnych myšlienok s rýchlym a väčším potenciálom).
 3. Vzdelávať pre budúcnosť a investovať do ľudí, ktorí budú robiť zmeny (opatrenia: modernizovať, odmeňovať a finančne zabepečiť vzdelávanie a výchovu ľudí pre kreatívnu a inovatívnu Európu).
 4. Vytvoriť európsky rámcový program s väčším dopadom (opatrenia: budúce pilére programu budú založené na cieľoch a dopadoch, doladiť systém hodnotenia návrhov, zvýšiť flexibilitu).
 5. Prjať prístup zameraný na poslanie a dopad a ktorý bude zameraný na  globálne výzvy (opatrenia: určiť poslanie pre výskum a inovácie, ktoré sa zameria na globálne výzvy a bude mobilizovať výskumníkov, inovátorov a ostatných partnerov, aby ich riešili).
 6. Racionalizovať financovanie zo zdrojov EÚ a dosiahnuť synergiu so štrukturálnymi fondmi (opatrenia: obmedziť počet finančných schém a nástrojov, tie ktoré ostanú sa budú navzájom posilňovať a podporia dosiahnuť synergiu s ostatnými programami).
 7. Ďalej zjednodušovať (opatrenia: stať sa najatraktívnejším finančným podporovateľom výskumu a inovácií vo svete, dopad bude mať väčšie výsady ako proces).
 8. Mobilizovať a zahrňovať občanov (opatrenia: podporovať "co-design" a "co-creation" prostredníctvom angažovania občanov).
 9. Lepšie usporiadať investície určené pre výskum a inovácie z EÚ a z národných rozpočtov (opatrenia: zabezpečiť usporiadanie EÚ a národných zdrojov, ak poskytujú pridanú hodnotu európskym ambíciám a poslaniu vo výskume a inováciách).
 10. Urobiť z medzinárodnej spolupráce vo výskume a inováciách obchodnú značku EÚ výskumu a inovácií (opatrenia: otvoriť možnosť pridružiť sa do programu pre výskum a inovácie najlepším a umožniť účasť všetkým na základe recipročného spolufinancovania alebo prístupu k spolufinancovaniu v partnerských krajinách). 
 11. Zachytiť a lepšie odkomunikovať dopad (opatrenia: vytvoriť značku pre výskum a inovácie EÚ a zabezpečiť širokú komunikáciu výsledkov a dopadu).

Súvisiace príspevky:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.