Hlas univerzít

Európska asociácia univerzít („EUA“) vydala dokument, v ktorom načrtáva svoju strategickú víziu pre nasledujúci 10. rámcový program EÚ z pohľadu univerzitného sektora. Odporúčania sa zaoberajú viacerými kľúčovými otázkami súčasného výskumu a inovácií, ktorými sa EUA snaží ponúknúť svoj príspevok k formovaniu programu.

Európa vstupuje do budúcnosti vyznačujúcej sa bezprecedentnými výzvami a príležitosťami, ktoré presahujú národné hranice. Ďalší rámcový program EÚ pre výskum a inovácie (10RP) sa tak stane kľúčovým záväzkom kontinentu umiestniť výskum a inovácie do popredia spoločenského a vedeckého pokroku. Európa potrebuje vyváženú kombináciu podpory základného a aplikovaného výskumu, ako aj inovácií. Taktiež zvýšený a stabilný rozpočet a väčšie možnosti financovania spoločného výskumu, posilnenú synergiu medzi nástrojmi a programami financovania a zmenšenie rozdielov vo výskume a inováciách medzi členskými štátmi.

Vízia EUA skúma súčasný stav a výzvy prebiehajúceho rámcového programu (Horizont Európa) a európskeho prostredia výskumu a inovácií v širšom kontexte. Následne formuluje odporúčania, v ktorých sa uvádza, čo by sa malo pridať, upraviť alebo odstrániť, aby program dosiahol svoje ambiciózne ciele. Osobitný dôraz kladie na rozpočet, štruktúru, základné zásady a horizontálne témy programu.

Kľúčové odporúčania EUA pre návrh 10. rámcového programu EÚ určené Európskej komisii, členským štátom EÚ a Európskemu parlamentu:

  1. Zabezpečiť vyváženú kombináciu podpory základného výskumu, aplikovaného výskumu a inovácií. Lepšie vyváženie podpory aplikovaného a základného výskumu je nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby EÚ bola schopná riešiť globálne výzvy a vznikajúce krízy v súčasnosti aj v budúcnosti. Základný výskum je základom pre všetky prelomové inovácie.
  1. Zvýšiť rozpočet na 200 miliárd EUR. Navýšenie rozpočtu dopomôže aj k zvýšeniu súkromných investícií do výskumu a inovácií, ktoré sú v porovnaní s hlavnými svetovými konkurentmi EÚ na najnižšej úrovni v pomere k HDP. Rozpočet sa musí naďalej prideľovať na základe kritérií excelentnosti a vplyvu.
  1. Účelovo viazaný rozpočet. Zabezpečiť použitie výdavkov tak, ako si ich na začiatku program určil. Dôraz na stabilitu rozpočtu.
  1. Poskytnúť viac príležitostí na financovanie menších výskumných projektov založených na spolupráci. Podporovať projekty na nižších úrovniach technologickej pripravenosti, ktoré sú síce menšieho rozsahu, ale podporujú väčšiu spoluprácu. Umožniť interdisciplinárnu spoluprácu prostredníctvom lepšej integrácie celého rozmanitého spektra výskumu v oblasti spoločenských, humanitných a umeleckých vied.
  1. Posilniť synergie medzi nástrojmi financovania a programami. Prostredie financovania EÚ si vyžaduje väčšiu konzistentnosť pravidiel. Dôraz na jednoduché a podobné súbory usmernení. Iniciovanie synergií začať už vo fáze návrhu programu, čím sa môže predísť prekrývaniu medzi nástrojmi financovania a programami.
  1. Posilnenie excelentnosti v Európe s cieľom preklenúť rozdiely v oblasti výskumu a inovácií medzi krajinami. Poskytovať cielenú podporu krajinám s nižšou kapacitou v oblasti výskumu a inovácií na podporu zlepšenia ich vnútroštátnych systémov. Podporiť ich v účasti na spoločných výskumných projektoch.
  1. Zjednodušiť program a jeho pravidlá účasti. Naďalej zjednodušovať fázy podávania žiadostí o projekty, ich realizácie a auditu tak, aby sa zvýšila miera úspešnosti a prístupu k programu.
  1. Zabezpečiť zodpovednú otvorenosť ako štandardnú možnosť globálnej spolupráce. Podpora otvorenosti k medzinárodným spoluprácam s partnermi v oblasti výskumu a inovácií a aktívne zapojenie pridružených krajín predovšetkým v oblasti riešenia globálnych výziev.  Uplatňovanie zodpovednosti a reciprocity.
  1. Zlepšenie komunikácie, šírenia a využívania výsledkov výskumu. Zníženie priepasti medzi vedou a spoločnosťou je kľúčový krok v boji proti dezinformáciám najmä v kontexte rastúcej nedôvery k vede. Lepšie využívanie výsledkov výskumu prispeje aj k účinnejšiemu zhodnocovaniu poznatkov. Demystifikovanie vedy a posilnenie jej úlohy v spoločenskom pokroku.
  1. Zintenzívnenie zapojenia zainteresovaných strán v oblasti výskumu a inovácií vo všetkých fázach plánovania programu. Zapojenie do pravidelného dialógu so zainteresovanými stranami sa môže uskutočňovať prostredníctvom špecializovaného orgánu, čo umožní získavať cennú spätnú väzbu počas celého procesu zavádzania programu.

Zdroj: EUA

Foto: Pixabay

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.