Hlas univerzít

30 rokov od Nežnej revolúcie

Aj tento rok si slovenské vysoké školy a univerzity pripomenuli činy a odvahu študentov, ktorí sa pred 30 rokmi nebáli riskovať svoju budúcnosť a v novembri 1989 sa nenásilným protestom vzopreli totalitnej vláde. Spontánne, pod hrozbou brutality a násilia, sa postavili proti režimu za pravdu a ľudskosť. Zásadne tak prispeli k pádu komunistického režimu. Výsledkom ich iniciatívy bol rozvoj demokracie, občianskych slobôd a ľudských práv zakotvených v Ústave.

Nestačí sa však obzrieť len do roku 1989. Zásadný bol aj rok 1939, ktorý dal základ všetkým budúcim študentským hnutiam, ktoré boli a zostanú úzko previazané s akademickým prostredím.  Poslaním vysokých škôl je vytvárať priestor na otvorenú a kritickú diskusiu k aktuálnym spoločenským témam. „Predstavitelia vysokých škôl na Slovensku si cenia akúkoľvek diskusiu, aj keď je kritická a tvrdá. Ide o dôležitú súčasť akademickej slobody. Študentské aktivity, ktoré upozorňujú na vážne problémy v spoločnosti majú a budú mať podporu akademického prostredia,“ povedal prezident SRK prof. Rudolf Kropil.

Odkaz zo 17. novembra 1989 si  vysokoškoláci na Slovensku pripomínajú každý rok. Spoločnou myšlienkou usporiadaných aktivít v tomto roku bolo dôstojné pripomenutie si udalostí z novembra  1939 a 1989 a uctenie si Dňa boja za slobodu a demokraciu, ako aj Dňa študentstva. Široká škála kultúrnych a športových podujatí bola organizovaná primárne študentmi a tieto boli určené  nie len pre študentov a akademických pracovníkov, ale aj pre verejnosť rôznych vekových skupín. Ich cieľom bolo pripomenúť si udalosti, ktoré formovali súčasnú podobu nášho štátu a tiež poukázať na dôležitosť existencie slobodnej spoločnosti. 

Podujatia, ktorými si študenti na vysokých školách pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie je možné vidieť na videu umiestnenom na webovom sídle SRK.

Ľubica Benková

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.